Huzursuz Bacak Sendromu En Çok Kadınları Etkiliyor

Huzur­suz Bacak Send­ro­mu­nu, Uyku veya isti­ra­hat sıra­sın­da genel­lik­le bacak­lar­da orta­ya çıkan huzur­suz­luk ve bunu takip eden hare­ket etme ihti­ya­cı ile ken­di­ni gös­te­ren bir has­ta­lık” ola­rak tanım­la­yan Bayın­dır Has­ta­ne­si İçer­enk­öy Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Bölümü’nden Doç. Dr. Cihan­gir Yur­doğ­lu, rahat­sız­lı­ğın en çok bacak­lar­da görül­mek­le bir­lik­te kol­lar­da ve vücu­dun baş­ka bölüm­le­rin­de de görü­le­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çekti.
Huzur­suz bacak send­rom­lu has­ta­lar­da şika­yet­ler erken yaş­lar­da genel­lik­le yir­mi­li yaş­lar­da baş­la­dı­nı söy­le­yen Dr. Cihan­gir Yur­doğ­lu, Ara­da ses­siz geçen aylar hat­ta yıl­lar ola­bi­lir, ancak zaman için­de rahat­sız­lık iler­ler. İkinci grup­ta rahat­sız­lık­lar ise 40 yaşın­dan son­ra orta­ya çıkar ve alt­ta yatan bir baş­ka has­ta­lık bulu­nur. Bu durum­da hekim­ler daha ayrın­tı­lı tet­kik­ler ister. En sık görü­len neden ise, demir eksik­li­ği­ne bağ­lı kan­sız­lık­tır. Has­ta­la­rın %20’sinde demir eksik­li­ği tes­pit edil­mek­te­dir. Aile­sin­de bu send­rom bulu­nan kişi­ler­de, has­ta­lı­ğın daha sık görü­lü­yor olma­sı, has­ta­lık nede­ni­nin gene­tik ola­bi­le­ce­ği­ni de düşün­dü­rür. Ayrı­ca, diya­be­ti, böb­rek yet­mez­li­ği, guat­rı olan kişi­ler­de, bazı nöro­lo­jik has­ta­lık­lar­da, bacak­la­rın­da varis bulu­nan­lar­da da huzur­suz bacak send­ro­mu göz­le­nir” dedi.
Dr. Cihan­gir Yur­doğ­lu söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü: Send­ro­mun top­lum­lar­da görül­me sık­lı­ğı deği­şe­bi­lir. Örne­ğin, Akde­niz ve Orta­do­ğu ülke­le­rin­de %3 sık­lık­ta görül­dü­ğü tah­min edi­li­yor. Yapı­lan çalış­ma­lar, has­ta­lı­ğın kadın­lar­da erkek­le­re göre iki mis­li daha faz­la görül­dü­ğü­nü gös­ter­mek­te­dir. Hami­le­li­ğin özel­lik­le son üç ayın­da her dört kadın­dan birin­de bu send­rom orta­ya çık­mak­ta­dır. Hat­ta bu send­ro­mu yaşa­yan kadın­la­rın hami­le­lik dönem­le­rin­de şika­yet­le­ri­nin art­tı­ğı da bili­nen bir gerçektir”.

İlgili Haberler

Leave a Comment