Hüseyin Sermet’ten kişisel piyano dersleri

Hüseyin Sermet
Hüse­yin Sermet

ŞUBAT 2016

ARSU Güzel Sanat­lar Akademisi’nin orga­ni­zas­yo­nu ile Dev­let Sanat­çı­sı Piya­nist Hüse­yin Ser­met, Mayıs sonu­na kadar bire­bir piya­no eği­tim­le­riy­le tec­rü­be ve biri­kim­le­ri­ni pay­la­şı­yor. West Lon­don Uni­ver­sity Lon­don Col­lo­ge Of Music (LCM)’ in sınav mer­ke­zi tem­sil­ci­li­ği­ni yürü­ten ARSU Aka­de­mi, kapı­la­rı­nı bün­ye­sin­de yürüt­tü­ğü LCM sınav­la­rı için tüm katı­lım­cı­la­ra açı­yor. Ülke­mi­zin değer­li eğit­men­le­ri eşli­ğin­de piya­no ve diğer müzik alet­le­ri­nin bire­bir ders­le­ri, kin­der­mu­sik eği­tim prog­ram­la­rı, beden per­küs­yo­nu, müzi­kal dra­ma, bale ve dans atöl­ye­le­ri­nin bulun­du­ğu aka­de­mi, ulus­la­ra­ra­sı plat­form­da mar­ka olmuş sanat­çı­lar ile bir­lik­te genç yete­nek­le­ri sanat ile tanış­tır­ma­ya devam ediyor.

Dün­ya­ca ünlü piya­nis­ti­miz Hüse­yin Ser­met, her ay bel­li bir prog­ram­la düzen­li ola­rak öğren­ci­le­ri­ne bire­bir piya­no eği­ti­mi veri­yor. Bil­gi için bilgi@arsuguzelsanatlar.com adre­si­ne baş­vu­ra­bi­lir, 0216 336 70 40’ı arayabilirsiniz.

İlgili Haberler

Leave a Comment