Hücre 211

Yeni işe alı­nan bir gar­di­yan hayat­ta kala­bil­mek için bir mah­ku­ma dönüş­mek zorun­da kalır.

Hüc­re 211 yönet­men­li­ği­ni Dani­el Monzón’un üst­len­di­ği, Fran­cis­co Pérez Gandul’un aynı isim­li roma­nın­dan uyar­lan­mış 2009 yapı­mı bir İsp­any­ol fil­mi. Fil­min baş­rol­le­rin­de Alber­to Ammann ve Luis Tosar’ı izliyoruz.

Juan Oli­ver (Alber­to Ammann) hapis­ha­ne­de gar­di­yan ola­rak işe baş­la­ya­cak­tır ve iyi bir izle­nim bırak­mak için bir gün önce­den hapis­ha­ne­ye gider. Gar­di­yan­lar Juan’a hapis­ha­ne­yi gez­dir­dik­le­ri sıra­da bir kaza sonu­cu Juan başı­na aldı­ğı bir dar­be­nin etki­siy­le bayı­lır. Gar­di­yan­lar, Juan’ı hemen yakın­da­ki boş olan bir hüc­re­ye taşır­lar, 211 numa­ra­lı hüc­re­ye. Dok­to­run gel­me­si­ni bek­ler­ler­ken hapis­ha­ne­de büyük bir isyan çıkar ve gar­di­yan­lar Juan’ı hüc­re­de bıra­kıp git­mek duru­mun­da kalır­lar. Uyan­dı­ğın­da hapis­ha­ne­nin kont­ro­lü Mala­mad­re (Luis Tosar) ve yanın­da­ki bir­kaç mah­ku­mun eli­ne geçmiştir.

Mala­mad­re, Juan’ın da bir mah­kum oldu­ğu­nu düşü­nür ve Juan da hayat­ta kal­mak adı­na bir mah­kum­muş gibi dav­ran­ma­ya baş­lar. Mala­mad­re hapis­ha­ne­de ETA örgü­tü­ne men­sup mah­kum­la­rın da oldu­ğu­nu öğren­di­ğin­de onla­rı pazar­lık ara­cı ola­rak kul­lan­ma­ya karar verir. Bu durum haber­le­re çık­tı­ğı anda ülke çapın­da hapis­ha­ne isyan­la­rı pat­lak verir ve Bask böl­ge­sin­de pro­tes­to­lar baş­lar. Juan, dev­le­tin de işin içi­ne gir­me­siy­le git­tik­çe daha poli­tik hale gelen durum kar­şı­sın­da tek başı­na kal­dı­ğı­nı fark eder; ken­di­ni kur­tar­mak ve Malamadre’ye tüm ülke­yi etki­le­yecek bir anlaş­ma yap­ma­sın­da yar­dım etmek ara­sın­da sıkı­şıp kalmıştır.

Gişe­de de başa­rı yaka­la­mış olan film En İyi Film, En İyi Yönet­men, En İyi Aktör, ve En İyi Uyar­la­ma Senar­yo da dahil olmak üze­re sekiz Goya Ödü­lü kazanmıştır.

İlgili Haberler

Leave a Comment