HPV-DNA testi ile kanser erken aşamada yakalanabiliyor

HAZİ­R­AN 2016

İst­anb­ul İl Sağ­lık Müdür­lü­ğü ve Kadı­köy Bele­di­ye­si ara­sın­da yapı­lan bir anlaş­ma ile artık Kadıköy’de yaşa­yan kadın­lar HPV-DNA tes­ti­ni bele­di­ye­nin üç sağ­lık mer­ke­zin­de ücret­siz yap­tı­ra­bi­li­yor. Kla­sik sme­ar tes­ti ile kıyas­lan­dı­ğın­da HPV-DNA test­le­ri­nin kan­se­ri erken dönem­de (hat­ta henüz geliş­me aşa­ma­sın­day­ken) tes­pit etme ora­nı daha yük­sek. Bu yön­tem­de DNA tek­no­lo­ji­si kul­la­nı­lı­yor. Kişi­ler­den alı­nan örnek­ler­den HPV’nin olup olma­dı­ğı, var­sa han­gi geno­ti­pe ait oldu­ğu tes­pit edi­li­yor. HPV yönün­den pozi­tif olan kişi­ler­de aynı örnek üze­rin­de ref­leks sme­ar da çalı­şı­lı­yor. Sonuç 10 gün içe­ri­sin­de kişi­ye bil­di­ri­li­yor. Tes­tin yük­sek duyar­lı­lı­ğı saye­sin­de, nega­tif kişi­le­rin beş yıl­da bir kez tara­ma­ya devam etme­si yeter­li olup pozi­tif kişi­ler ise enfek­te olduk­la­rı HPV alt tipi ve sme­ar sonuç­la­rı­na göre ilgi­li uzman­la­ra yön­len­di­ri­li­yor yahut yıl­lık ola­rak tara­ma taki­bi­ne devam ediliyor.

13 BİN KADI­NA KAN­SER TESTİ

Kadı­köy Belediyesi’nin sağ­lık mer­kez­le­rin­de kadın kan­ser­le­riy­le ilgi­li meme ve rahim ağzı kan­se­ri ala­nın­da çalış­ma­lar yapı­lı­yor. Bugü­ne dek bele­di­ye­nin sağ­lık mer­kez­le­rin­de top­lam 13 bin kadı­na sme­ar tes­ti hiz­me­ti ücret­siz ola­rak sunul­du. HPV-DNA tes­ti, Kuyubaşı’ndaki Dr. Rana Beşe Sağ­lık Polik­li­ni­ği, Dumlupınar’daki Mamog­ra­fi ve Kadın Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi ve Yeldeğirmeni’ndeki Prof. Dr. Kork­maz Altuğ Sağ­lık Polik­li­ni­ği olmak üze­re üç mer­kez­de ücret­siz ola­rak yapıl­ma­ya başlandı.

İlgili Haberler

Leave a Comment