HPV aşısında hedef 24 yaş: Aşık Olmadan Aşı Ol

asi
Han­de Doğan­de­mir ve Prof. Dr. Mete Güngör

KAN­SER / KASIM 2015

Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Mete Güngör’ün des­te­ğiy­le rahim ağzı kan­se­riy­le müca­de­le için sos­yal sorum­lu­luk pro­je­si başlatıldı. 

Genç­le­ri diji­tal plat­form­lar­da bil­gi­len­dir­me­yi amaç­la­yan Aşık Olma­dan Aşı Ol” adlı pro­je­ye oyun­cu Han­de Doğan­de­mir de des­tek veri­yor. www.asikolmadanasiol.com web site­sin­de konuy­la ilgi­li video ve haber­le­re yer veri­li­yor. Prof. Dr. Mete Gün­gör ile rahim ağzı kan­se­ri­ni ve HPV aşı­sı­nı konuştuk. 

Ser­viks kan­se­ri­nin görül­me sık­lı­ğı nedir? 

Rahim ağzı kan­se­ri dün­ya­da en sık görü­len kan­ser­ler­den bir tane­si. Geliş­me­miş ülke­ler­de ikin­ci sıra­da, bütün dün­ya­da üçün­cü sıra­da, Türkiye’de de seki­zin­ci sıra­da. Biz­de bu sıra­la­ma biraz aşa­ğı­ya doğ­ru ini­yor. Her HPV enfek­si­yo­nu olan kişi kan­ser olmu­yor, sade­ce yüz­de 3’ü bun­dan etki­le­ne­bi­li­yor ve bun­la­rın da az bir kıs­mı kan­ser olu­yor. ABD’nin ista­tis­ti­ği­ni bili­yo­ruz. Top­lu­mun 80 mil­yo­nu HPV pozi­tif. Yüz­de 3’e vur­du­ğu­nuz­da olduk­ça yük­sek bir rakam orta­ya çıkıyor. 

Türkiye’de nasıl iniyor?

Rahim ağzı kan­se­ri sayı­sı art­ma­sı­na rağ­men diğer kan­ser­ler daha faz­la art­tı­ğı için. Yine de ilk on kan­ser için­de. Her sene 1500 ila 2000 ara­sın­da yeni ser­viks kan­se­ri vaka­sı orta­ya çıkı­yor ve bun­la­rın yarı­sı da ölü­yor. Sayı çok önem­li değil, önem­li olan rahim ağzı kan­se­ri­nin önle­ne­bi­lir bir kan­ser olma­sı­dır. Baş­ka hiç­bir kan­se­ri önle­ye­bi­len bir ilaç, bir aşı yok­ken bu önle­ne­bi­lir­dir. Çün­kü nede­ni­ni biliyoruz. 

Nedir?

Nede­ni, HPV denen cin­sel yol­la bula­şan bir virüs. HPV ile rahim ağzı kan­se­ri ara­sın­da­ki iliş­ki­yi bulan bilim insa­nı 2008 yılın­da Nobel aldı. HPV denen virüs sade­ce rahim ağzı kan­se­ri­ne yol açmı­yor, vul­va kan­se­ri­ne, vajen kan­se­ri­ne ve siği­le de yol açı­yor ki siğil de insan­la­rı cid­di sıkın­tı­ya, stre­se sokan, hat­ta ank­si­ye­te­ye, dep­res­yo­na neden ola­bi­len bir sağ­lık sorunu. 

HPV aşı­sı ne kadar etkili? 

Aşı, HPV’nin kan­ser yapan, siğil­le­rin yüz­de 90’ına neden olan 2 tipi­ne kar­şı koru­yu­cu. Geçen yıl 9 tipe kar­şı koru­yu­cu aşı geliş­ti­ril­di. Bu aşı henüz Türkiye’ye gel­me­di. Mev­cut aşı­da­ki 2 tip bütün kan­ser­le­rin yüz­de 72’si ila yüz­de 75’inden sorum­lu. Yüz­de yüz koru­mu­yor ama ola­sı­lı­ğı büyük oran­da azal­tı­yor. Bir de 4 tip­ten koru­yan aşı var. 

Aşı için neden 24 yaşı hedef seçtiniz?

Tüm top­lum­da 24 yaş HPV enfek­si­yo­nu açı­sın­dan pik yapan yaş gru­bu­dur. İlk cin­sel iliş­ki­ye giril­dik­ten son­ra­ki 4 yıl için­de HPV enfek­si­yo­nu yüz­de 50 pozi­tif­tir. Virü­sü aldık­tan 1015 yıl son­ra kan­ser orta­ya çıkar. 3040 yaş­la­rın­da rahim ağzı kan­se­ri gör­mek­ten hiç hoş­lan­mı­yo­ruz. Genç bir kadı­nın önle­ne­bi­lir bir kan­ser yüzün­den ölme­si kabul edi­le­bi­lir bir şey değil. 

İlgili Haberler

Leave a Comment