Hoş geldin” Yavuz Dizdar…

Layout 1EDİ­T­ÖR / MART 2016

Hal­kı­mı­zın sağ­lı­ğı için elin­den gel­di­ği kadar TV’lere çıka­rak insan­la­rı­mı­zı bil­gi­len­di­ren Dr. Yavuz Diz­dar, yazı­la­rıy­la siz okur­la­rı­mız­la bir­lik­te olacak.

İlk yazı­sı bu sayı­mız­da yer alan Dr. Yavuz Diz­dar, uzun yıl­lar önce şir­ke­ti­mi­zin Lite­ra­tür” adlı der­gi­si­nin editör”lüğünü de bir süre yapmıştı.

Ken­di­si­ni bilime ve araş­tır­maya ada­yan Dr. Yavuz Diz­darın yazı­la­rıy­la der­gi­niz Lite­ra­tür AKTÜ­EL” daha güç­lü olacak.

Sihir­li cam­la­rın ve yazı­lı bası­nı­mı­zın konuk etmek için yarış­tı­ğı yaza­rı­mız Dr. Yavuz Diz­darın ben­ce tek hede­fi var:

Hal­kı­mı­zı bil­gi­len­dir­mek, bilinç­len­dir­mek ve sağ­lı­ğı­nı korumak…

Sev­gi­li hoca­mız Diz­dara hoş gel­din” der­ken, oku­yu­cu­la­rı­mı­zın 14 Mart Tıp Bay­ra­mını kut­lu­yo­ruz…

Kalın sağ­lı­cak­la…

Dr. Yavuz Dizdar
Dr. Yavuz Dizdar

Dr. Yavuz Diz­dar kimdir?

1964’de İstanbul’da doğan Diz­dar, İ.Ü. İst­anb­ul Tıp Fakültesi’ndeki eği­ti­mi­ni 1988’de tamam­la­dı. 19891992 yıl­la­rın­da İst­anb­ul Tıp Fakül­te­si Far­ma­ko­lo­ji Ana­bi­lim Dalı’nda ilaç bili­mi üze­ri­ne, 19921996 yıl­la­rın­da Rad­yas­yon Onko­lo­ji­si Ana­bi­lim Dalı’nda kan­ser üze­ri­ne uzman­lık eği­ti­mi­ni tamam­la­dı. Bu eği­tim­le­ri­nin yanı sıra İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Onko­lo­ji Enstitüsü’nde kan­ser biyo­lo­ji­si ve immü­no­lo­ji­si konu­sun­da dok­to­ra yaptı.

Birey­sel çalış­ma­la­rı­nın ama­cı bilim­de yeni düşün­ce­nin des­tek­len­me­si­dir. Faali­yet­le­ri­nin bütü­nü hak­ka­ni­yet­li, bağım­sız ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir yaşam” baş­lı­ğı altın­da özetlenebilir.

İlgili Haberler

Leave a Comment