Holmer MSD Türkiye’nin Yeni Genel Müdürü

1992 yılın­dan bu yana Türkiye’de faali­yet gös­te­ren MSD Türkiye’nin yeni Genel Müdü­rü Chris­ti­an Hol­mer oldu. Sek­tör­de­ki 25 yıl­lık dene­yi­me sahip olan­Hol­mer, Ocak 2012 iti­ba­ri ile çalış­ma­la­rı­na baş­la­dı. İlaç sek­tö­rün­de 25 yıl­lık bir tec­rü­be­si olan Chris­ti­an Hol­mer daha önce Rus­ya, Orta Doğu Avru­pa, Latin Ame­ri­ka ve ABD’de dahil olmak üze­re pek çok küre­sel pazar ve böl­ge­de; finans, tica­ri ope­ras­yon­lar, pazar­la­ma ve genel müdür­lük gibi önem­li pozis­yon­lar­da görev yaptı.
MSD­’­ye katıl­ma­dan önce dokuz yıl sürey­le Pfi­zer Rus­ya­’­da Genel Müdür ola­rak görev yapan Hol­mer, son dönem­de Rus­ya­’­da­ki Pfi­zer — Wyeth bir­leş­me­sin­den sorum­lu oldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment