HIV’de yeni tedavilerin yolunu açacak çalışma

Dr. Umut Şahin

Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Mole­kü­ler Biyo­lo­ji ve Gene­tik Bölü­mü öğre­tim üye­si Yrd. Doç. Dr. Umut Şahin HIV enfek­si­yo­nu­na yol açan virü­sün orga­niz­ma­ya gir­dik­ten son­ra yarat­tı­ğı etki­le­ri ince­le­yen araş­tır­ma pro­je­siy­le Gile­ad Tür­ki­ye Fel­lo­ws­hip 2016 ödü­lü­ne değer bulun­du. Umut Şahin, HIV enfek­si­yo­nun­da virüs­ler ve konak hüc­re ara­sın­da­ki gene­tik ve biyo­kim­ya­sal etki­le­şim­ler’ alt konu­lu pro­je kap­sa­mın­da yürüt­tük­le­ri araş­tır­ma­nın ile­ri­ki saf­ha­la­rın­da HIV enfek­si­yo­nu­nu tümüy­le yok etmek üze­re yeni ilaç­lar geliş­ti­ril­me yolu­nun açı­la­ca­ğı­nı belirtti.

1999 yılın­da Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Mole­kü­ler Biyo­lo­ji ve Gene­tik Bölümü’nden mezun olan Umut Şahin, kan­ser biyo­lo­ji­si ve gene­ti­ği, hedef­li tera­pi­ler ve pro­te­in biyo­kim­ya­sı üze­ri­ne çalışıyor.

Dok­to­ra ve dok­to­ra son­ra­sı çalış­ma­la­rı­nı New York (20002007, Memo­ri­al Slo­an-Ket­te­ring Can­cer Cen­ter) ve Paris’te (20082016 Pas­te­ur Ens­ti­tü­sü, INSERM, CNRS) yürüt­tük­ten son­ra 2016 sene­sin­de Boğa­zi­çi Üniversitesi’ne dönüş yapan Şahin, Fransa’daki dok­to­ra son­ra­sı çalış­ma­la­rın­da HIV’nin yakın akra­ba­sı ola­rak da bili­nen, aynı zaman­da bir tür löse­mi­ye yol açan HTLV virü­sü­nü inceledi.

Kemo­te­ra­pi­ye olum­lu cevap ver­me­yen bir kan­ser türü­ne yol açan HTLV virü­sü üze­rin­de kul­lan­dık­la­rı ilaç kom­bi­nas­yon­la­rıy­la enfek­si­yo­nu tama­men orta­dan kal­dır­dık­la­rı­nı ve söz konu­su kan­ser türü­nü yok ettik­le­ri­ni ifa­de eden Şahin, dün­ya­da bir virüs üze­rin­de bu tek­ni­ğin ilk defa uygu­lan­mış oldu­ğu­nu ve lite­ra­tü­re bu alan­da örnek kazan­dır­dık­la­rı­nı vur­gu­la­dı. HIV virü­sü­nün HTLV virü­sü­ne çok ben­ze­di­ği­ni ve bu ben­zer­lik­ten hare­ket­le yeni pro­je­le­rin­de HIV enfek­si­yo­nu üze­rin­de çalış­ma­ya karar ver­dik­le­ri­ni ifa­de eden Umut Şahin, HIV’nin 1990’ların orta­sın­dan iti­ba­ren iler­le­yen teda­vi yön­tem­le­riy­le günü­müz­de artık ölüm­cül bir nite­lik taşı­ma­dı­ğı­nı ifa­de etti.

YENİ İLAÇL­AR GELİ­ŞT­İR­ME­NİN YOLU AÇILACAK

Pro­je kap­sa­mın­da, Boğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Mole­kü­ler Biyo­lo­ji ve Gene­tik Bölü­mü bün­ye­sin­de­ki Post-trans­las­yo­nel Modi­fi­kas­yon­lar Araş­tır­ma Labo­ra­tu­va­rı ola­rak İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Enfek­si­yon Has­ta­lık­la­rı Ana­bi­lim Dalı öğre­tim üye­le­ri Prof. Dr. Feh­mi Tabak ve Doç. Dr. Bir­gül Mete ile de işbir­li­ği için­de çalı­şa­cak­la­rı­nı belir­ten Şahin, pro­je­nin hedef­le­ri­ne dair ise şu bil­gi­le­ri ver­di: Has­ta­lık­lar bu pro­te­in­le­rin bir veya bir­ka­çı­nın işle­vi­nin bozul­ma­sıy­la orta­ya çıkar. Bu işlev­ler gene­tik neden­ler­le bozu­la­bil­di­ği gibi enfek­si­yon­lar sonu­cu da bozu­la­bi­lir. Pro­te­in­le­rin işlev­le­ri­nin kont­rol edil­me­si bu neden­le çok önem­li­dir. Bu bağ­lam­da, SUMO (small ubi­qu­itin-like modi­fi­er) pro­te­ini, yaşa­mı­mız için çok gerek­li olan ve hüc­re için­de­ki baş­ka pro­te­in­le­re bağ­la­na­rak onla­rın fonk­si­yo­nu­nu kont­rol eden bir pro­te­in­dir. 2014 yılın­da Fransa’da yayım­la­dı­ğı­mız bir maka­le­de bu pro­te­inin hüc­re­nin pato­jen­le­re kar­şı doğuş­tan gelen bağı­şık­lı­ğı için büyük önem taşı­dı­ğı­nı gös­ter­dik. Bağı­şık­lık için bu kadar önem­li oldu­ğu için, pato­jen­ler bu pro­te­ini yok etme­ye çalı­şı­yor­lar. Biz bah­si geçen pro­je­miz­de enfek­te olmuş birey­ler­de HIV virü­sü­nün SUMO pro­te­ini­ni yok edip etme­ye­ce­ği­ni ince­le­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Eğer yok etme­ye çalı­şır­sa, işle­mi ter­si­ne çevir­mek veya engel­le­mek adı­na, bu alan­da var olan ilaç reper­tu­arı­na yeni bir ilaç ekle­mek yönün­de çalış­ma­la­rı­mı­zı sürdüreceğiz.”

İlgili Haberler

Leave a Comment