Hippokrates’ten Aforizmalar”

HiPPOKRATES___AFORiZMALAR_page_001-11GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Tıb­bın baba­sı’ ola­rak tari­he geçen, yemi­ni 2500 yıl­dır tek­rar­la­nan, yaşa­dı­ğı dönem­de dahi adı efsa­ne­le­şen Hippokrates’in Afo­riz­ma­lar” adlı ese­ri, Hasan Âli Yücel Kla­sik­ler Dizisi’nin 271’inci kita­bı ola­rak Tür­ki­ye İş Ban­ka­sı Kül­tür Yayın­la­rın­ca okur­la­ra sunuldu.

Aforizmalar’da çeşit­li has­ta­lık­la­ra deva bul­ma­sıy­la tanı­nan, git­ti­ği yere şifa götü­ren, ula­şa­ma­dı­ğı yer­le­re ise mek­tup ve öğüt­le­riy­le yetiş­me­ye çalı­şan Hippokrates’in tec­rü­be ve göz­lem­le­rin­den damıt­tı­ğı bil­gi­ler yer alıyor.

Tec­rü­be­yi sana­tı­nın esa­sı kılan Hippokrates’in ese­ri, Eski Yunan­ca aslın­dan Türk­çe­ye Eyüp Çoraklı’nın özen­li çevi­ri­siy­le kazandırıldı.

İlgili Haberler

Leave a Comment