Hipertansiyonla mücadeleye devam

Hiper­tan­si­yon­la Müca­de­le Der­ne­ği, 15. Hiper­tan­si­yon­la Müca­de­le Kongresi’ni 2730 Nisan tarih­le­ri arsın­da Mar­dan Pala­ca, Antalya’da düzen­li­yor. Kong­re­de hiper­tan­si­yon­la iliş­ki­li ola­rak Nef­ro­lo­ji, Psi­ki­yat­ri, Endok­ri­no­lo­ji, Nöro­lo­ji, Çocuk ve Bes­len­me ile ilgi­li gün­cel ve tar­tış­ma­lı konu­la­rı kap­sa­yan zen­gin bir bilim­sel prog­ram katı­lım­cı­la­rı bek­li­yor. Kong­re­de gün­cel­len­miş bilim­sel konu­lar ve kar­şı­la­şı­lan sorun­la­rın çözüm­le­ri­ne yöne­lik bil­gi ve biri­kim­le­rin akta­rı­la­ca­ğı panel­ler, kon­fe­rans­lar ve kurs­lar yer ala­cak. 1988 yılın­dan bu yana düzen­le­mek­te olan ve önem­li sayı­da katı­lım­cı ile ger­çek­leş­ti­ri­len kong­re, ala­nın­da büyük kong­re­ler ara­sın­da bulunuyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment