Hipertansiyonda ilaca ne zaman başlamalı?

Acı­ba­dem Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Kar­di­yo­lo­ji Ana­bi­lim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Sinan Dağ­de­len, hiper­tan­si­yon teda­vi­sin­de temel yak­la­şı­mın yaşam tar­zı deği­şik­li­ği oldu­ğu­nu vur­gu­lu­yor ve ilaç teda­vi­si­ne han­gi durum­lar­da baş­lan­ma­sı gerek­ti­ği­ni anla­tı­yor: Teda­vi­de yak­la­şım önce­lik­le yaşam şek­li­nin değiş­ti­ril­me­si ve kilo-diyet den­ge­si­nin opti­mal sevi­ye­ye çekil­me­si­dir. Yaşam şek­li­nin değiş­ti­ril­me­sin­de izo­to­nik düzen­li egzer­siz­le­rin artı­rıl­ma­sı en temel prensiplerdendir.

1) Yük­sek Nor­mal HT olan­lar­da diğer kar­di­yo­vas­kü­ler major risk fak­tör­le­ri yok ise her­han­gi müda­ha­le gerek­mez ve taki­be alın­ma­lı­dır. Bu grup­ta 12 risk fak­tö­rü olan­lar­da yaşam deği­şik­li­ği yeter­li­dir, ancak ≥ 3 risk fak­tö­rü ve özel­lik­le diya­bet var ise bir­lik­te ilaç teda­vi­si gerek­li­dir. Bu grup has­ta­lar­da kar­di­yo­vas­kü­ler veya renal has­ta­lık var ise erken ilaç teda­vi­si­ne hemen geçilmelidir.

2) Gra­de 1 HT olan­lar­da diğer risk fak­tör­le­ri yok ise yaşam şekil deği­şik­lik­le­ri bir­kaç ay denen­me­li ve yeter­li tan­si­yon düşük­lü­ğü sağ­lan­maz ise ilaç teda­vi­si baş­lan­ma­lı­dır, ancak eğer 12 risk fak­tö­rü ile bir­lik­te ise ilaç teda­vi­si için en faz­la bir­kaç haf­ta bek­len­me­li­dir, aksi hal­de ilaç eklen­me­li­dir. Bu grup has­ta­lar­da ≥ 3 risk fak­tö­rü, kar­di­yo­vas­kü­ler veya renal has­ta­lık ve/veya diya­bet var ise bir­lik­te ilaç teda­vi­si­ne hemen başlanmalıdır.

3) Gra­de 2 HT olgu­la­rın­da diğer risk fak­tör­le­ri yok ise veya 12 risk fak­tö­rü bir­lik­te ise yaşam şek­li deği­şik­lik­le­ri­nin yanı sıra iste­nen hede­fe ula­şı­la­maz ise ilaç teda­vi­si bir­kaç haf­ta içe­ri­sin­de baş­lan­ma­lı­dır, ancak ≥ 3 risk fak­tö­rü, kar­di­yo­vas­kü­ler veya renal has­ta­lık ve/veya özel­lik­le diya­bet var ise bir­lik­te ilaç teda­vi­si hemen başlanmalıdır.

4) Gra­de 3 HT dere­ce­sin­de olan has­ta­lar­da her tür­lü koşul­da hemen yaşam şek­li deği­şik­lik­le­ri ve ilaç teda­vi­si baş­lan­ma­lı­dır. Teda­vi­de yaşam şek­li deği­şik­lik­le­ri; siga­ra­nın kesil­me­si­ni, kilo ver­me­yi, düzen­li egzer­siz yapıl­ma­sı­nı, sınır­lı ve az alkol alı­mı­nı, tuz alı­mı­nın azal­tıl­ma­sı­nı ve bes­len­me­de bit­ki­sel ağır­lı­ğın artı­rı­la­rak satü­re çok zin­cir­li yağ alı­mı­nın azal­tıl­ma­sı­nı içer­mek­te­dir. Teda­vi­de en önem­li hedef, uzun dönem­de top­lam kar­di­yo­vas­kü­ler risk­le­rin mak­si­mum sevi­ye­de azal­tıl­ma­sı­dır. İlk aşa­ma­da sis­to­lik ve diyas­to­lik tan­si­yon­lar < 14090 mmHg sevi­ye­si­ne çekilmelidir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment