Hipertansiyon Avcıları Yarışması” Yaratıcı Mucitlerini Bekliyor

Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği, top­lu­mu­muz­da hiper­tan­si­yon bili­nir­li­ği­nin art­ma­sı­nı, teda­vi alan has­ta­la­rın iyi taki­bi ile buna bağ­lı ölüm ris­ki­nin azal­ma­sı­nı hedefliyor.
Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği tara­fın­dan, 17 Mayıs Dün­ya Hiper­tan­si­yon Günü dola­yı­sıy­la düzen­le­nen ve Novartis’in koşul­suz des­te­ğiy­le haya­ta geçi­ri­len Hiper­tan­si­yon Avcı­la­rı Yarış­ma­sı” The Mar­ma­ra Otel’de düzen­le­nen basın top­lan­tı­sın­da tanıtıldı.
Hiper­tan­si­yo­nun erken teş­hi­si­ne ve kont­rol altın­da tutul­ma­sı­na dik­kat çek­mek üze­re TKD tara­fın­dan 2006’dan beri Dün­ya Hiper­tan­si­yon Günü’nde çeşit­li pro­je­ler gerçekleştiriliyor.
Bu yıl da Dün­ya Hiper­tan­si­yon Günü akti­vi­te­le­ri, Hiper­tan­si­yon Avcı­la­rı” Yarış­ma­sı çer­çe­ve­sin­de yürü­tü­lecek. TKD’nin baş­lat­tı­ğı bu yarış­ma, hem hiper­tan­si­yon has­ta­la­rı­nın teda­vi­si­nin daha iyi sağ­lan­ma­sı hem de has­ta yakın­la­rın­da kan basın­cı kont­rol bilin­ci geli­şi­ti­ril­me­si ama­cıy­la düzen­len­miş bir fikir ve icat pro­je­si”. Yarış­ma tüm yaş­lar­dan her­ke­sin katı­lı­mı­na açık olmak­la bir­lik­te, ağır­lık­lı ola­rak genç­le­re sesleniyor.
Sos­yal med­ya üze­rin­den genel tanı­tım­la­rı yapı­la­cak olan Hiper­tan­si­yon Avcı­la­rı Yarışması’nın slo­ga­nı ise ‘’İcat Çıkar, Sağ­lık Olsun!‘’
Yarış­ma katı­lım­cı­la­rın­dan, aile­le­rin­de ve çev­re­le­rin­de bulu­nan hiper­tan­si­yon has­ta­sı yakın­la­rı için, dok­tor­la­rı­nın öner­dik­le­ri teda­vi­le­ri­ni düzen­li ola­rak uygu­la­ma­la­rı­nı sağ­la­ya­cak icat­lar / fikir­ler geliş­tir­me­le­ri isteniyor.
Yarış­ma­ya çizim, fotoğ­raf, foto­ko­laj vb. uygu­la­ma­lar­la katıl­mak mümkün.
Hiper­tan­si­yon Avcı­la­rı Yarışması’nda baş­vu­ru­lar www.hipertansiyonavcilari.com adre­sin­den kabul edi­li­yor. Yarış­ma jüri­sin­de, Türk Kar­di­yo­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Ömer Kozan, Genel Sek­re­te­ri Prof. Dr. M. Kemal Erol, TKD Hiper­tan­si­yon Çalış­ma Gru­bu Baş­ka­nı Prof. Dr. Doğan Erdo­ğan, İrf­an Sayar (Porof. Zih­ni Sinir), Endüst­ri­yel Tasa­rım­cı ve Eğit­men Hakan Gen­col, Reklamcı/Kreatif Direk­tör Çağ­lar Gözü­açık ve Novar­tis Eği­tim Müdü­rü Uzm. Dr. Çağ­la­yan Aktaş yer alacak.
Jüri­nin değer­len­dir­me­si sonu­cun­da seçi­lecek olan ilk 20 eser www.hipertansiyonavcilari.com adre­sin­de yayın­la­na­rak halk oyla­ma­sı­na açı­la­cak. Yarış­ma­yı kaza­nan­la­ra veri­lecek ödüller:

  • Birin­ci­ye Yeni iPad
  • İkinc­iye Plays­ta­ti­on 3
  • Üçün­cü­ye PSP Vita
  • Dör­dün­cü­ye iPod Touch
  • Beşin­ci­ye iPod Classic

Jüri değer­len­dir­me­si için yarış­ma­nın son katı­lım tari­hi: 25 Kasım 2012
Hiper­tan­si­yo­nun bu kadar sık görül­me­si­ne, tanı­sı­nın diğer has­ta­lık­la­ra göre daha kolay olma­sı­na ve geniş teda­vi seçe­nek­le­ri­ne rağ­men, hiper­tan­sif has­ta­la­rın çoğu­nun kont­rol altın­da tutu­la­ma­dı­ğı­nı ifa­de eden TKD Genel Sek­re­te­ri Prof. Dr. M. Kemal Erol, Türkiye’de hiper­tan­sif teda­vi alan 10 has­ta­dan sade­ce 3’ünün kan basın­cı kont­rol altın­da­dır. Oysa; kan basın­cı­nın kont­rol altı­na alın­ma­sı­nın kalp ve damar has­ta­lık­la­rı­nın geliş­me ris­ki­ni önem­li ölçü­de azalt­tı­ğı kanıt­lan­mış­tır. Hiper­tan­si­yo­nun kont­rol altı­na alın­ma­sın­da­ki en önem­li engel­ler­den biri, has­ta­nın teda­vi­ye uyu­mu­nun yeter­siz olma­sı, dok­to­ru tara­fın­dan veri­len teda­vi­yi düzen­li uygu­la­ma­ma­sı­dır. Yapı­lan araş­tır­ma­lar­da, hiper­tan­si­yon teda­vi­si veri­len 5 has­ta­dan sade­ce 1’inin ilaç­la­rı­nı teda­vi­den yarar sağ­la­ya­cak şekil­de düzen­li ola­rak kul­lan­dı­ğı belir­len­miş­tir. Hiper­tan­si­yon teda­vi­si­nin düzen­li olma­ma­sı, kan basın­cı­nın kont­rol altı­na alı­na­ma­ma­sı­na neden ola­rak, kalp kri­zi ve felç geçir­me ris­ki­ni artı­rır. TKD ola­rak sür­dür­dü­ğü­müz kam­pan­ya­la­rın­da özel­lik­le hiper­tan­si­yo­na yaka­lan­ma­mak için uygu­lan­ma­sı gere­ken sağ­lık­lı yaşam tar­zı öne­ri­le­ri­ne dik­kat çek­tik. Bunun sonu­cun­da ülke­miz­de kan basın­cı kont­rol altın­da tutu­lan has­ta sayı­sı son yıl­lar­da %50 art­mış­tır” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment