Hiperaktif mi yaramaz” mı?

Prof. Dr. Özgür Öner
Prof. Dr. Özgür Öner

PEDİ­ATRİ / EYLÜL 2016

Okul­la­rı­mız­da ade­ta bir hipe­rak­ti­vi­te’ sal­gı­nı yaşa­nı­yor. Daha önce sade­ce yara­maz” dedi­ği­miz çocuk­lar şim­di tanı alı­yor. Peki, her hare­ket­li çocuk ger­çek­ten hipe­rak­tif mi? Bura­da dik­kat edi­lecek nok­ta­la­rı göz­den kaçır­ma­dan hare­ket etmek ve gere­ki­yor­sa bir uzman­dan yar­dım almak gere­kir” şek­lin­de konu­şan Çocuk ve Ergen Psi­ki­yat­ris­ti Psi­ko­te­ra­pist Prof. Dr. Özgür Öner Tanı koy­du­ra­cak her­han­gi bir test yok­tur! Tanı, dene­yim­li bir çocuk psi­ki­yat­ris­ti­nin yap­tı­ğı görüş­me ve muaye­ne ile konu­lur. Anne baba­lar inter­net­ten indir­dik­le­ri test­ler­le çocuk­la­rı­na tanı koyu­yor­lar, bu çocu­ğun gele­ce­ği için çok yan­lış bir dav­ra­nış­tır” diye­rek hipe­rak­ti­vi­te şüp­he­si duyan aile­le­rin uzman­la­ra baş­vur­ma­sı gerek­ti­ği­ni söyledi. 

ÇOCUK­LAR EVDE OLDU­ĞU İÇİN HAREKETLİLER

Prof. Dr. Öner Şim­di­ki çocuk­la­rın sizin çocuk­lu­ğu­nu­za göre daha hake­ret­li olma­sı nor­mal­dir. Bütün günü evde geçi­ren bir çocu­ğun ener­ji­si­ni ata­ma­ma­sı daha hare­ket­li olma­sı­na yol açı­yor. İş, güç, yoğun­luk, tra­fik ise anne-baba­yı daha taham­mül­süz yapı­yor. Bu taham­mül­süz­lük ise çocuk­la­rın aslın­da nor­mal olan hare­ket­li­li­ği­nin abar­tı­lı algı­lan­ma­sı­na yol açı­yor. Çocu­ğu­nu­zun yaşıt­la­rıy­la açık hava­da eğlen­ce­li vakit geçir­me­si­ni sağ­la­mak hare­ket­li­li­ği­ni kont­rol altı­na alma­ya yar­dım­cı ola­cak­tır” dedi.

cocuk--1

KURAL­LA­RA UYU­YOR­SA HİP­ER­AKT­İF DEĞİLDİR

Sade­ce bir ortam­da görü­len şika­yet­le­rin genel­de o ortam­da­ki sorun­la­ra bağ­lı oldu­ğu­na dik­kat çeken Öner, Örne­ğin iyi sınır konul­ma­yan ortam­lar­da aşı­rı hare­ket­li­lik gös­te­ren bir­çok çocuk, sınır­la­rın belir­li oldu­ğu durum­lar­da kural­la­ra gayet iyi uya­bi­lir. Yani evde hiç söz din­le­me­yen bir çocuk okul­da, kreş­te, bir arka­da­şı­nın evin­de kural­la­ra uyu­yor­sa bu çocu­ğa hipe­rak­tif diye­me­yiz” şek­lin­de konuş­tu. Şika­yet­le­rin süre­si­nin en az 6 ay olma­sı gerek­ti­ği­nin altı­nı çizen Prof. Dr. Özgür Öner kısa süre­li dav­ra­nış sorun­la­rın­da baş­ka neden­le­re bakıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni, özel­lik­le son dönem­de çocu­ğun haya­tın­da olan deği­şik­lik­le­ri göz önün­de bulun­du­ra­rak karar ver­me­nin daha doğ­ru ola­ca­ğı­nı ifa­de etti.

12 YAŞIN­DAN SON­RA BAŞLAMAZ

Öner Ger­çek bir hipe­rak­ti­vi­te­den söz etmek için belir­ti­le­rin erken baş­la­ma­sı gere­kir. 15 yaşın­da baş­la­yan, daha önce hiç olma­yan dav­ra­nış­lar hipe­rak­ti­vi­te lehi­ne yorum­lan­ma­ma­lı­dır.” der­ken Belir­ti­le­rin son tanım­la­ma­la­ra göre 12 yaşın­dan önce olma­sı gerek­li­dir” diye ekledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment