Hesaplar yapılırken, neler yiyiyoruz!

Layout 1EDİ­T­ÖR / AĞUS­TOS 2015

Özel­lik­le hekim­le­ri­miz, ecza­cı­la­rı­mız, sağ­lık per­so­ne­li­miz, hal­kı­mı­zın sağ­lık­lı kal­ma­sı için can hıraş müca­de­le verir­ken, Sağ­lık Bakanlığı’mız, aman para­lar git­me­sin” diye­rek ala­bil­di­ğin­ce kısıt­la­yı­cı genel­ge­ler yayımlıyor…

Hekim açı­ğı­mız­dan dem vuran Sağ­lık Bakanlığı’mız, bir yan­dan ucuz ithal dok­tor getir­mek için çalış­ma­lar yapar­ken, hak­la­rı­nı almak için ana­ya­sa”nın öngör­dü­ğü şekil­de istek­le­ri­ni dile geti­ren 30 bine yakın aile hekim­lik­le­rin­de görev yapan arka­daş­la­rı­mı­zı kapı­nın önü­ne koy­ma­ya çalışıyor.

Tabii, yapa­ca­ğın­dan değil, göz­da­ğı” ver­mek ama­cı bakanlığın…

Teda­vi etmek­ten daha önem­li­si, has­ta­lan­ma­yı önle­mek!.. Önce hal­kı­mı­zın sağ­lık­lı bir ortam­da yaşa­ma­sı­nı sağ­la­mak, sağ­lık­lı gıda­lar alma­sı­na yar­dım­cı olma­sı gere­kir hükü­me­ti­mi­zin ve ilgi­li bakan­lık­la­rı­mı­zın… Gelin görün ki, hal­kı­mı­za sağol­sun­lar göz­le­ri sade­ce para” bürü­müş bazı gıda üre­ti­ci­le­ri­miz, neler yedi­ri­yor, neler…

Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık Bakanlığı’mızın 22 Tem­muz 2015’de kamu­ya açık ilan etti­ği lis­te­ye bakar­sa­nız, 35 gıda işlet­me­ci­si, 73 ürü­nün­de neler yedir­miş bizlere…

Merak eden­ler, bu link­ten fir­ma­la­ra ve ürün­le­ri­ne ulaşabilir:

http://www.tarim.gov.tr/Lists/Duyuru/Attachments/350/Kamuoyu_Duyurusu.pdf”

Siz siz olun, aç kal­mak paha­sı­na da olsa, yeme­yin bu gıdaları!

İlgili Haberler

Leave a Comment