Herkes Tarafından Erişilebilir Bir Sağlık Sistemini Destekliyoruz”

Sven Sch­midt Bayer Health­Ca­re Tür­ki­ye Ülke Müdü­rü KİMD­İR? Sven Sch­midt, Bayer’in tica­ri ope­ras­yon­la­rın­da 20 sene­lik ulus­la­ra­ra­sı dene­yi­me sahip. Şir­ket bün­ye­sin­de; Yuna­nis­tan, Tay­land, Sin­ga­pur ve Alman­ya gibi fark­lı ülke­ler­de artan sorum­lu­luk­lar­la çeşit­li ida­ri görev­ler­de bulun­duk­tan son­ra Tür­ki­ye­’­de­ki göre­vi­ne geti­ril­di. Türkiye’deki göre­vi­ne geti­ril­me­den önce Bayer Pharmaceuticals’ın Avru­pa ve Kana­da Bölgesi’nden sorum­lu Böl­ge­sel İş Geliş­tir­me Birimi’nın yöne­ti­ci­li­ği­ni yürütüyordu.

Dün­ya ilaç endüst­ri­si­nin önde gelen şir­ket­le­rin­de Bayer AG’nin üç altg­ru­bun­dan biri olan Bayer Health­Ca­re­’in Tür­ki­ye Ülke Müdü­rü Sven Sch­mid­t­’­le konuştuk.

Baye­r­’in yapı­lan­ma­sın­dan söz eder misiniz?
Bayer AG; sağ­lık, bes­len­me ve ile­ri tek­no­lo­ji ürün­le­ri alan­la­rın­da uzman­laş­mış ve bu alan­lar­da ino­vas­yo­na ve büyü­me­ye odak­lan­mış küre­sel bir şir­ket. Faali­yet­le­ri­mi­zi Daha İyi Bir Yaşam İçin Bilim” mis­yo­nuy­la insan­lı­ğın yara­rı için sürdürüyoruz.
Bayer AG’nin üç altg­ru­bun­dan biri olan Bayer Health­Ca­re, sağ­lık hiz­met­le­ri ve tıb­bi ürün­ler endüst­ri­sin­de dün­ya­nın önde gelen yeni­lik­çi şir­ket­le­rin­den biri… Health­Ca­re ola­rak hede­fi­miz, dün­ya çapın­da insan ve hay­van sağ­lı­ğı­nı iyi­leş­ti­recek ürün­le­ri keş­fet­mek, geliş­tir­mek ve üret­mek. Öte yan­dan, Bayer’in diğer altg­rup­la­rın­dan Bayer CropS­ci­en­ce bit­ki koru­ma ve tarım dışı saha­lar­da zarar­lı­lar­la müca­de­le ala­nın­da dün­ya çapın­da lider konum­da, Bayer Mate­ri­alS­ci­en­ce ise yük­sek per­for­mans­lı endüst­ri ürün­le­ri ve gün­lük kul­la­nı­ma yöne­lik geniş ürün yel­pa­ze­sin­de kul­la­nı­lan yeni­lik­çi sis­tem çözüm­le­ri sunuyor.
Mer­ke­zi Leverkusen’de bulu­nan Bayer Health­Ca­re, Hay­van Sağ­lı­ğı, Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı, Tıb­bi Ürün­ler ve Far­ma­sö­tik bölüm­le­ri­nin küre­sel etkin­lik­le­ri­ni bün­ye­sin­de bir­leş­ti­ri­yor. 100’den faz­la ülke­de faali­yet gös­te­ri­yo­ruz ve tüm dün­ya­da 55 bini aşkın çalı­şa­nı­mız bulunuyor.

Bayer Health­Ca­re­’ın dün­ya­da­ki kısa­ca kuru­luş tarih­çe­si­ni ala­bi­lir miyim? Ne zaman­dan bu yana Tür­ki­ye­’­de faali­yet gösteriyor?
Kuru­lu­şu 1863 yılı­na daya­nan Bayer, adı sağ­lık­la özdeş­leş­miş bir şir­ket. İlk ateş düşü­rü­cü ilaç Phe­na­ce­tin, Aspi­rin, ilk hay­van sağ­lı­ğı ürü­nü Negu­von ve Amerika’nın ilk gün­lük mul­ti­vi­ta­mi­ni One-A-Day, Bayer’in insan­lık yara­rı­na geliş­tir­di­ği başa­rı­lı ürün­ler­den sade­ce birkaçı…
Bayer, Türkiye’de faali­yet­le­ri­ni 58 yılı aşkın süre­dir sür­dü­rü­yor. Tür­ki­ye ilaç paza­rın­da­ki faali­yet­le­ri kli­nik geliş­tir­me­den pazar­la­ma ve satı­şa dek uza­nan Bayer bugün dün­ya­ca tanın­mış mar­ka­la­rıy­la Türkiye’deki has­ta ve müş­te­ri­ler ara­sın­da üst sevi­ye­de mar­ka bili­nir­li­ği­ne sahip.

Bayer Health­Ca­re­’ın Türk ilaç paza­rın­da­ki pro­fi­li­ni kısa­ca anla­ta­bi­lir misiniz?
Bayer Health­Ca­re Türkiye’deki reçe­te­li ve reçe­te­siz ilaç paza­rın­da kutu bazın­da 2. büyük, değer açı­sın­dan 5. büyük oyun­cu. Reçe­te­li ilaç biri­mi­miz özel teda­vi ilaç­la­rı paza­rın­da lider konum­da bulu­nu­yor. Kadın Sağ­lı­ğı, Mul­tipl Skle­roz (MS) ve Diag­nos­tik Görün­tü­le­me­de oldu­ğu kadar anti­in­fek­tif­ler, kar­di­yo­vas­kü­ler risk yöne­ti­mi, erkek sağ­lı­ğı ve onko­lo­ji ürün­le­rin­de de lide­riz. Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı biri­mi­miz de Türkiye’deki reçe­te­siz ilaç paza­rın­da ikin­ci pozis­yon­da bulu­nu­yor. Ayrı­ca Türkiye’nin kar­şı­lan­ma­mış sağ­lık ihti­yaç­la­rı­nı kar­şı­la­ma­ya yöne­lik yeni­lik­çi ilaç­la­rı paza­ra suna­ca­ğı­mız iddi­alı bir büyü­me stra­te­ji­si­ne sahibiz.

Bayer Health Care­’ın faali­yet gös­ter­di­ği teda­vi alan­la­rı han­gi­le­ri? Bu alan­lar­da Bayer Health Care­’ın ayrı­ca­lı­ğı­nı tanım­lar mısınız?
Tür­ki­ye hız­la geli­şen bir eko­no­mi­ye ve artan bir nüfu­sa sahip. Nüfus­ta­ki bek­le­nen artış ve 40 yaş üze­ri nüfu­sun artan ora­nı ino­va­tif teda­vi­ler gerek­ti­ren artan sağ­lık ihti­yaç­la­rı­nı bera­be­rin­de geti­ri­yor. Bayer, kan­ser, kalp has­ta­lık­la­rı gibi bir­çok has­ta­lı­ğa kar­şı müca­de­le­de öncü bir şir­ket ve Türkiye’deki has­ta­la­rın kar­şı­lan­ma­mış sağ­lık ihti­yaç­la­rı­na yöne­lik yeni­lik­çi ilaç­lar sun­ma­ya devam ediyor.

Çalı­şan­la­rı Bayer Health­Ca­re­’i nasıl bir fir­ma ola­rak görü­yor? Çalış­ma orta­mı, kari­yer plan­la­ma­sı ve fır­sat­la­rı açı­sın­dan değer­len­di­rir misiniz?
İlaç endüst­ri­si­nin her zaman için genç yete­nek­le­re ve yeni mezun­la­ra gelecek vaad eden ve çok çeşit­li fır­sat­lar sunan bir sek­tör oldu­ğu­na ina­nı­yo­ruz. Genç, dina­mik ve eği­tim­li nüfu­su Türkiye’yi cazip bir küre­sel yete­nek kay­na­ğı hali­ne geti­ri­yor. Bu bakım­dan, Bayer Türk, Bayer için, çok sayı­da genç yete­ne­ğe sahip önem­li bir küre­sel insan kay­na­ğı teş­kil edi­yor. Bayer, tüm ülke­ler­de­ki yöne­ti­ci­le­ri­nin ken­di ülke­le­ri dışın­da­ki ülke­le­re atan­ma­la­rı­nı aktif şekil­de des­tek­li­yor. Bu yöne­ti­ci trans­fer­le­ri, genel mer­kez­den ülke ofis­le­ri­ne, ülke ofis­le­rin­den genel mer­ke­ze ve ülke ofis­le­rin­den baş­ka ülke ofis­le­ri­ne olmak üze­re her yöne gerçekleşiyor.
Nite­kim biz de Bayer Türk ola­rak, her yıl tüm çalı­şan­la­rı­mı­zın birey­sel ihti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ne yöne­lik iç ve dış eği­tim prog­ram­la­rı oluş­tur­ma­nın yanı sıra Bayer Ulus­la­ra­ra­sı Yöne­tim Simü­las­yo­nu (BIMS) gibi Bayer’in küre­sel prog­ram­la­rı­na da katı­lım sağ­lı­yo­ruz. Ayrı­ca yeni işe baş­la­yan çalı­şan­la­rı­mı­zı özel oryan­tas­yon prog­ram­la­rı­na tabi tutuyoruz.
Ayrı­ca, reçe­te­li ilaç biri­mi­miz Bayer Health­Ca­re Pharmaceutical’ın satış eki­bi için tıb­bi tanı­tım sorum­lu­la­rı­nın kişi­sel geli­şim­le­ri­ni des­tek­le­yen ve sür­dü­rü­le­bi­lir üstün per­for­mans ser­gi­le­yen­le­ri ödül­len­di­ren, Şam­pi­yon­lar Ligi” isim­li bir kari­yer geli­şim prog­ra­mı oluş­tur­duk. Bu prog­ram, per­for­mans temel­li kari­yer fır­sat­la­rı­nı ve satış eki­bi­nin kişi­sel geli­şi­mi­ne yar­dım­cı olmak ama­cıy­la oluş­tu­ru­lan ve yöne­tim bece­ri­le­ri, dil kurs­la­rı ve çok çeşit­li diğer bazı konu­la­rı kap­sa­yan eği­tim modül­le­ri­ni içe­ri­yor. Prog­ram kap­sa­mın­da eği­tim alan çalı­şan­la­rı­mız daha son­ra değer­len­dir­me mer­ke­zi tara­fın­dan değer­len­dir­me­ye tabi tutu­lu­yor. Değer­len­dir­me sonu­cun­da olum­lu sonuç­lar alan­lar ter­fi ede­rek böl­ge koç­lu­ğu­na ve bir son­ra­ki aşa­ma­da da böl­ge müdür­lü­ğü­ne veya diğer yöne­ti­ci pozis­yon­la­rı­na yük­se­li­yor. Ben­zer bir geli­şim prog­ra­mı Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı biri­mi­miz bün­ye­sin­de de Satış Kari­yer Aka­de­mi­si” adıy­la gerçekleştiriliyor.

Sağ­lık Bakan­lı­ğı­’­nın İlaç fiyat­la­rı üze­rin­den yap­tı­ğı iskon­to­lar ilaç sana­yi­ini nasıl etki­le­di? Büt­çe­ler­de­ki kısın­tı­lar faali­yet­le­re nasıl yansıdı?
Fiyat­lan­dır­ma ve geri öde­me düzen­le­me­le­ri­nin sek­tö­rü olum­suz yön­de etki­le­di­ği açık­ça görü­lü­yor. Bayer de bu durum­dan istis­na­sız etki­len­di. Hükü­met zor­lu bir eko­no­mik ve mali kon­jonk­tür­de cid­di mali­yet düşür­me ted­bir­le­ri­ne baş­vur­du. Bayer’in Türkiye’de 55 yılı aşkın süre­dir varo­lan tec­rü­be­si ilaç ve sağ­lık poli­ti­ka­la­rı­nın üre­til­di­ği eko­no­mik çev­re­yi anla­ma­sı­nı sağ­lı­yor. Onyıl­lar süren faali­yet­ler ve ülke­de­ki dene­yim Bayer ve ben­zer şir­ket­le­rin hükü­met­le den­ge­li ve sür­dü­rü­le­bi­lir bir yapı­ya sahip poli­ti­ka üret­me­de yapı­cı ortak olma­sı­nı sağ­lı­yor. Bu tür poli­ti­ka­lar sade­ce kısa dönem­li finan­sal poli­ti­ka hedef­le­ri­ne hiz­met etmi­yor aynı zaman­da ülke­de­ki yeni­lik­çi teda­vi­le­re kul­la­nı­la­bi­lir­li­ği ve eri­şi­le­bi­lir­li­ği garan­ti altı­na alan sağ­lık­lı bir ilaç sek­tö­rü­nün sür­dü­rü­le­bi­lir olma­sı­nı sağlıyor.
Dola­yı­sıy­la biz Bayer ola­rak gelecek poli­ti­ka­la­rın ilaç sek­tö­rün­de­ki tüm pay­laş­la­rın işbir­li­ği ile daha sis­tem­li bir şekil­de geliş­ti­ri­le­ce­ği konu­sun­da olum­lu bakış açı­sı­na sahi­biz. Aktif üye­si oldu­ğu­muz sek­tör der­nek­le­ri ara­cı­lı­ğıy­la görüş­le­ri­mi­zi hükü­met ile pay­la­şı­yo­ruz ve Türkiye’de sür­dü­rü­le­bi­lir sağ­lık hiz­me­ti­nin geliş­ti­ril­me­si­ne kat­kı­da bulun­mak için çalışıyoruz.

Sağ­lık Bakan­lı­ğı­’­nın ilaç tanı­tı­mı­na getir­di­ği kısıt­la­ma­la­rı aşmak için ne tür çözüm­ler geliştiriliyor?
Tüke­ti­ci Sağ­lı­ğı biri­mi­miz adı­na Türkiye’deki ilaç satış­la­rı­nın ecza­ne­ler­de sür­dü­rül­me­siy­le şar­tıy­la yeni bir reçe­te­siz ilaç yasa­sı­nı des­tek­li­yo­ruz. Fiyat ve tanı­tım ser­best­li­ği­nin reka­be­ti olum­lu etki­le­ye­ce­ği­ne ve paza­rın büyü­me­si­ne ivme kata­ca­ğı­na ina­nı­yo­ruz. Öte yan­dan Türkiye’de yak­la­şık 24 bin ecza­ne bulu­nu­yor ve biz bunun yeni bir ilaç teda­ri­ği zin­ci­ri oluş­tur­ma­yı gerek­siz kıl­dı­ğı­nı düşünüyoruz.

Bayer Health Care­’ın iç pazar­da­ki hedef­le­ri neler­dir? Kriz­ler bu hedef­le­rin ger­çek­leş­me süre­ci­ni nasıl etkiledi?
İlaç sek­tö­rü ve Bayer ola­rak biz, hükü­me­tin her­kes tara­fın­dan eri­şi­le­bi­lir cömert bir sos­yal paket sunan evren­sel bir sağ­lık sis­te­mi yarat­mak için yürüt­tü­ğü poli­ti­ka­la­rı des­tek­li­yo­ruz. Ancak sek­tö­rü­müz, 2000’li yıl­la­rın orta­la­rın­dan bu yana ger­çek­le­şen süreç­te orta­ya çıkan mali yük­ten, ken­di üze­ri­ne düş­me­si gere­ken adil payın çok daha faz­la­sı­nı üstlendi.
Onlar­ca yıl­lık faali­yet­le­ri­miz ve dene­yi­mi­miz bizim ve bize ben­zer şir­ket­le­rin, den­ge­li ve sür­dü­rü­le­bi­lir poli­ti­ka­la­rın tasar­lan­ma­sın­da, hükü­met­le yapı­cı bir işbir­li­ği için­de olma­mı­za ola­nak sağ­lı­yor. Bu tür poli­ti­ka­lar sade­ce kısa dönem­li finan­sal poli­ti­ka hedef­le­ri­nin tut­tu­rul­ma­sı­na değil aynı zaman­da ülke­de yeni­lik­çi teda­vi­le­rin uygu­lan­ma­sı ve bu teda­vi­le­re eri­şi­min art­ma­sı­nı sağ­la­ya­cak güç­lü bir sağ­lık sek­tö­rü­nün devam­lı­lı­ğı­na da hiz­met edi­yor. Bayer, ken­di­ni evren­sel sağ­lık sis­te­mi­nin sür­dü­rü­le­bi­lir finans­ma­nı için kazanç alan­la­rı­nı tes­pit etme­ye ve aynı zaman­da endüst­ri­yel poli­ti­ka hedef­le­ri­ni koru­ya­rak haya­ti öne­me sahip ilaç­la­rın temi­ni ve kali­te art­tı­rı­cı mali­yet avan­ta­jı sunan teda­vi­le­rin sunul­ma­sı­nı sağ­la­ma­ya adadı.
Önü­müz­de­ki dönem­de de faali­yet gös­ter­di­ği­miz tüm alan­lar­da dina­mik bir şekil­de geli­şe­rek pazar­da­ki güç­lü konu­mu­muz pekiştireceğiz.

İlgili Haberler

Leave a Comment