Her iki doktordan biri, kesici-delici alet ile yaralanıyor

Has­ta ve Sağ­lık Çalı­şa­nı Güven­li­ği Platformu’nun hazır­la­dı­ğı anket çalış­ma­sı­na göre tüm sağ­lık çalı­şan­la­rı risk altın­da ve her 2 sağ­lık çalı­şa­nın­dan biri çalış­ma haya­tı boyun­ca en az 1 kez kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­sı ile kar­şı kar­şı­ya kalı­yor. Dok­tor­la­rın kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­la­rı­na maruz kal­ma sık­lı­ğı yüz­de 53.

Has­ta ve sağ­lık çalı­şa­nı güven­li­ği­nin öne­mi­ne dik­kat çeke­rek ulu­sal sağ­lık stan­dart­la­rı­nı daha iyi bir nok­ta­ya taşı­mak ama­cıy­la çalış­ma­lar yürü­ten Has­ta ve Sağ­lık Çalı­şa­nı Güven­li­ği Plat­for­mu, sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın maruz kal­dı­ğı kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­la­rı hak­kın­da gün­cel veri­ler elde etmek ama­cıy­la bir anket çalış­ma­sı gerçekleştirdi.

1050 sağ­lık çalı­şa­nı­nın katıl­dı­ğı anket çalış­ma­sı­nın sonuç­la­rı, Ankara’da ger­çek­leş­ti­ri­len basın top­lan­tı­sın­da, Plat­for­mu des­tek­le­yen der­nek­ler­den Türk İç Has­ta­lık­la­rı Uzman­lık Der­ne­ği (TİH­UD) ve Türk Has­ta­ne İnf­eks­iy­onl­arı ve Kont­ro­lü Derneği’ni (HİD­ER) tem­si­len Plat­form Yöne­ti­ci­si Prof. Dr. Ser­hat Ünal, Türk Mik­ro­bi­yo­lo­ji Cemiyeti’ni (TMC) tem­si­len T.C. Sağ­lık Bakan­lı­ğı Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Kuru­mu Mik­ro­bi­yo­lo­ji Refe­rans Labo­ra­tu­var­la­rı Baş­ka­nı Prof. Dr. Sel­çuk Kılıç, yine Türk Mik­ro­bi­yo­lo­ji Cemiyeti’ni tem­si­len Prof. Dr. Arzu Sayı­ner ve Kli­nik Mik­ro­bi­yo­lo­ji Uzman­lık Derneği’ni (KLİ­M­UD) tem­si­len Dr. Neşe Göl’ün katı­lı­mıy­la basın men­sup­la­rı ile pay­la­şıl­dı. Acil Tıp Der­ne­ği, Acil Hem­şi­re­le­ri Der­ne­ği, Türk Biyo­kim­ya Der­ne­ği, Türk Yoğun Bakım Hem­şi­re­le­ri Der­ne­ği, Araş­tır­ma­cı Tıp Tek­no­lo­ji­le­ri Üre­ti­ci­le­ri Der­ne­ği gibi der­nek­ler tara­fın­dan da des­tek­le­nen Has­ta ve Sağ­lık Çalı­şa­nı Güven­li­ği Platformu’nun anket çalış­ma­sı Türkiye’deki sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın maruz kal­dı­ğı kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­sı rakam­la­rı­na ışık tuta­cak bir ön çalış­ma niteliğinde.

Anke­tin sonuç­la­rı­na göre; sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın %54’ü çalış­ma haya­tı boyun­ca mes­le­ki uygu­la­ma­lar sıra­sın­da en az 1 kez yara­lan­ma­ya maruz kalı­yor. Sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın ve has­ta­la­rın güven­li­ği­ni cid­di bir şekil­de etki­le­ye­bi­lecek bu yara­lan­ma­la­rın ise sade­ce %20’sinin tama­mı bildiriliyor.

YARA­LAN­MA­LAR BİLDİRİLMİYOR

Yine anket sonuç­la­rı­na göre; yüz­de 61’lik bir çoğun­luk­la yara­lan­ma­ya en çok maruz kalan mes­lek gru­bu hem­şi­re­ler olur­ken; en sık yara­lan­ma nede­ni­nin ise %42 ile enjek­tör iğn­ne­si bat­ma­sı oldu­ğu sonu­cu orta­ya çık­tı. Dok­tor­la­rın kesi­ci-deli­ci alet yara­lan­ma­la­rı­na maruz kal­ma sık­lı­ğı ise yüz­de 53. Anket; yara­lan­ma­la­rın bil­di­rim sık­lık­la­rı­na ve yara­lan­ma son­ra­sı test ve pro­fi­lak­si (%20) sık­lık­la­rı­na bakıl­dı­ğın­da daha faz­la eği­tim, far­kın­da­lık ve rapor­la­ma­ya ihti­yaç duyul­du­ğu­nu gös­te­ri­yor. Ayrı­ca yine anket çık­tı­la­rın­dan çıkan sonuç­la­ra göre; eği­tim­ler tek başı­na yara­lan­ma­yı azalt­ma­ya, ted­bir­le­rin alın­ma­sı­na ve rapor­la­ma­ya etki etmiyor.

Son ola­rak anket; sağ­lık çalı­şan­la­rı­nın büyük bir bölü­mü­nün yara­lan­ma­la­rı cid­di oran­lar­da önle­ye­bi­lecek güven­lik dona­nım­lı tıb­bi cihaz­lar­dan haber­dar olsa da 10 çalı­şan­dan yal­nız­ca 3’ünün bu cihaz­la­rı kul­lan­ma imkâ­nı­na sahip oldu­ğu­nu orta­ya koyuyor.

GÜVEN­LİK DONA­NIM­LI CİH­AZL­ARA GEÇİLMELİ

Çalı­şan Sağ­lı­ğı Daire Baş­kan­lı­ğı tara­fın­dan konu­nun ince­len­di­ği­ne dik­kat çeken Plat­form Yöne­ti­ci­si Prof. Dr. Ünal, ABD ve Avrupa’daki gibi Türkiye’de de güven­lik dona­nım­lı cihaz­la­rın kul­la­nı­mı­nın yara­lan­ma­la­rın önü­ne geç­me­de­ki öne­min­den bahsetti.

Prof. Dr. Sayı­ner ise konu­nun yasal kıs­mı­nın çok önem­li oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek gerek­li önlem­le­rin alın­ma­sı için belir­li mali­yet­le­rin altı­na giril­me­si gerek­ti­ği­ni, bunun da ancak kanu­ni alt­ya­pı­nın düzen­len­me­si ile ola­ca­ğı­nı söyledi.

Prof. Dr. Sel­çuk Kılıç da Türk Halk Sağ­lı­ğı Kurumu’nun son üç yıl­dır ilgi­li mev­zu­at­lar üze­rin­de çalış­tı­ğı­nı, kurum ola­rak bu alan­da iler­le­mek adı­na der­nek­ler­le çalış­ma­ya çok önem ver­dik­le­ri­ni belirt­ti. Bu anke­tin fark­lı branş­la­rı ve fark­lı has­ta­ne­le­ri kap­sa­ma­sı sebe­biy­le ulu­sal veri oluş­tu­ra­bil­mek adı­na anlam­lı bir adım oldu­ğu­nu söz­le­ri­ne ekledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment