Her 7 gebelikten biri diyabetten etkileniyor

Prof. Dr. Metin Arslan
Prof. Dr. Metin Arslan

DİY­AB­ET / HAZİ­R­AN 2016

Diya­be­tin dün­ya­da oldu­ğu gibi Türkiye’de de art­tı­ğı­na vur­gu yapan Gazi Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Endok­ri­no­lo­ji ve Meta­bo­liz­ma Bilim Dalı Baş­ka­nı Prof. Dr. Metin Ars­lan, Ülke­miz­de diya­bet yüz­de 13.4 ile olduk­ça yük­sek bir oran­da görü­lü­yor. Tür­ki­ye diya­be­tin yük­sek görün­dü­ğü ülke­ler­den biri­si­dir. Türkiye’de 6 mil­yon 400 bin kadar diya­bet­li birey var. Yak­la­şık 3 mil­yo­na yakın da diya­bet olma­dı­ğı­nı bil­me­yen has­ta var. Has­ta­lı­ğa ne kadar erken tanı koyar­sak teda­vi­ye o kadar erken baş­la­nı­lır” dedi.

DÜN­YA VERİ­L­ERİ DE ENDİ­ŞE VERİCİ

Prof. Dr. Ars­lan, Ulus­la­ra­ra­sı Diya­bet Fede­ras­yo­nu veri­le­ri­ni de pay­laş­tı. Ars­lan, Diya­bet her 11 kişi­den birin­de var. Dün­ya­da 415 mil­yon diya­bet­li birey var. 2040 yılın­da her 10 kişi­den birin diya­bet­li ola­cak. Dün­ya­da 642 mil­yon diya­bet­li birey bulu­na­cak. Her 7 gebe­lik­ten biri diya­bet­ten etki­le­ni­yor. Dün­ya­da­ki eriş­kin birey­ler­den yüz­de 46.5 diya­bet oldu­ğu­nu bil­mi­yor. Her 6 sani­ye­de bir birey diya­bet nede­ni ile haya­tı­nı kay­be­di­yor. Dün­ya sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın yüz­de 12’si diya­be­te kul­la­nı­lı­yor. Diya­be­tik birey­le­rin dört­te üçü az ve orta dere­ce­de gelir düze­yi olan ülke­ler­de yaşı­yor” dedi.

PRE­VA­LANS BEK­LEN­Tİ­L­ERİ AŞTI

Kara­de­niz Tek­nik Üni­ver­si­te­si Endok­ro­no­lo­ji ve Mete­bo­liz­ma Has­ta­lık­la­rı Bilim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Halil Önder Ersöz de, Türkiye’nin 2030 yılı için öngö­rü­len diya­bet pre­va­lan­sı­nı aşmış durum­da oldu­ğu­na değin­di: 2030 yılı için yüz­de 12 pre­va­lans öngö­rül­müş­tü ama son data yüz­de 13.7. Günü­müz­de ise yüz­de 15’lere ulaş­tı­ğın­dan söz edi­li­yor. 2030 yılı için yaş­lı nüfus art­tık­ça, daha faz­la diya­bet görül­dü­ğü için, diya­bet görül­me ora­nı daha da arta­cak. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ve Sağ­lık Bakan­lı­ğı­nın önder­li­ğin­de baş­la­yan, Diya­be­ti Dur­du­ra­lım’ prog­ra­mı­nın her yaş gru­bu için gün­de­me alın­ma­sı gere­kir. 2030 yılı için cid­di bir diya­bet soru­nu ile kar­şı kar­şı­ya ola­ca­ğı­mı­zı bili­yo­ruz” dedi.

anne-ve-bebek-sagligi-icin-hamilelikte-seker-yukleme-sarti-48985SAĞ­LIK HAR­CA­MA­LA­RI­MI­ZIN YÜZ­DE 15’İ DİYABETE

Bugün Türkiye’de 7 mil­yo­na yak­la­şan diya­bet has­ta­sı oldu­ğu­nu kay­de­den Ersöz, Pre­di­ya­bet (Giz­li şeker has­ta­sı) ola­rak adlan­dır­dı­ğı­mız 6.5 mil­yon insan da 2030 yılı için­de diya­bet olur­sa, Türkiye’de 13- 15 mil­yon diya­bet­li­nin olma­sı bek­le­ni­yor. O neden­le cid­di bir prob­lem bizi bek­li­yor. Top­lum­da­ki diya­bet reva­lan­sı­nı düşü­nür­sek bizi fır­tı­na bek­li­yor. Türkiye’de sağ­lık har­ca­ma­la­rı­nın yüz­de 15’i diya­bet ve diya­be­tin yol açtı­ğı prob­lem­le­re bağ­lı har­can­dı­ğı­nı görü­yo­ruz. Eğer diya­bet pre­va­lan­sın­da­ki arş­tı dur­du­ra­maz­sak sağ­lık sek­tö­rü­müz­de çok cid­di mad­di prob­lem­ler olu­şa­cak. O anlam­da da diya­bet fır­tı­na­sı gelecek” dedi.

Prof.Dr. Ersöz, diya­be­tin sos­yal eko­no­mik durum azal­dık­ça ve eği­tim sevi­ye­si düş­tük­çe art­tı­ğı­nı da söz­le­ri­ne ekledi.

İlgili Haberler

Leave a Comment