Her 4 kadından biri idrar kaçırıyor

Op. Dr. Cemal Selçuk Ertaş
Op. Dr. Cemal Sel­çuk Ertaş

ÜRO­LO­Jİ / OCAK 2016

Nor­mal gün­lük işler sıra­sın­da, ani ve istem­siz ola­rak idra­rın idrar yolun­dan dışa­rı çıkı­şı idrar kaçır­ma” ola­rak tanım­lan­mak­ta­dır. Söy­le­me­ye çekin­se­ler de kadın­la­rın en büyük sorun­la­rın­dan biri olan idrar kaçır­ma, utanç ve sıkın­tı yara­tır. Kadın­la­rın sos­yal yaşam­la­rı­nı da etki­le­yen idrar kaçır­ma hak­kın­da bil­gi­len­di­ren Özel Med­li­ne Aydın Hastanesi’nden Üro­log Op. Dr. Cemal Sel­çuk Ertaş, konuy­la ilgi­li merak edi­len soru­la­rı yanıtlandırıyor.

İdr­ar kaçır­ma prob­lem­le­ri kadın­lar­da erkek­le­re göre daha sık görü­lü­yor. Aynı zaman­da yaşam süre­si­nin uza­ma­sı ve yaş­lı nüfu­su­nun gide­rek art­ma­sı da idrar kaçır­ma prob­lem­le­ri ile daha faz­la kar­şı­la­şıl­ma­sı­na sebep oluyor.

İdr­ar kaçır­ma­ya neden olan fak­tör­ler nelerdir?

Cin­si­yet (Kadın olmak)

Çok sayı­da çocuk doğur­mak (pari­te)

Irk­sal yat­kın­lı­ğın olması

Aile­sel yat­kın­lık (bağ doku­su elas­ti­ki­ye­ti­nin az oluşu)

Meno­po­za girmek

Kro­nik rahatsızlıklar

Gebe­lik­te idrar kaçır­ma öyküsü

Siga­ra kullanmak

Uzun süre­li kabız­lık şika­yet­le­ri­nin (kons­ti­pas­yon) olması

Şiş­man­lık (obe­zi­te)

Geçi­ril­miş jine­ko­lo­jik cer­ra­hi ameliyatlar

Kaç tip idrar kaçır­ma vardır?

Stres tipi idrar kaçır­ma; öksür­me, hap­şır­ma, gül­me, fizik­sel akti­vi­te, ağır kal­dır­ma gibi durum­lar­da idra­rı­nı tutamamadır.

Sıkış­ma ile idrar kaçır­ma; ani­den gelen ve hız­la artan idrar his­si ile bir­lik­te tuva­le­te yeti­şe­me­yip idrar kaçır­ma­dır. Bu durum aşı­rı mesa­ne akti­vi­te­si nede­niy­le gözlenir.

Karı­şık tip­te idrar kaçır­ma; stres ve sıkış­ma tipi kaçır­ma­nın bir­lik­te görülmesidir.

En sık görü­len idrar kaçır­ma çeşit­le­ri bun­lar olmak­la bir­lik­te gece­le­ri, sürek­li ya da idrar kese­si­nin nor­mal çıkım yeri dışın­da idrar kaçır­ma tip­le­ri de görülebilir.

idrar-kacirma

İdr­ar kaçır­ma teda­vi­le­ri neler­dir, her has­ta­ya ame­li­yat gerek­li midir?

İdr­ar kaçır­ma teda­vi­si, cer­ra­hi ya da cer­ra­hi olma­dan iki şekil­de yapıl­mak­ta­dır. Doğ­ru teda­vi­yi seç­mek için önce­lik­le idrar kaç­ma­sı­na yol açan has­ta­lı­ğı doğ­ru tes­pit etmek gere­kir. Çok basit bir idrar yolu enfek­si­yo­nu­nun ilaç­la teda­vi­si, idrar kaç­ma­sı­nı teda­vi ede­bi­lir. Her idrar kaçı­ran has­ta­ya ame­li­yat olma­sı gerek­ti­ği yönün­de bir yak­la­şım her zaman söz konu­su değildir.

İdr­ar kaçır­ma ame­li­yat­la­rı kesin çözüm müdür?

Lokal anes­te­zi ile uygu­la­na­bi­len ope­ras­yon­lar­la da olduk­ça başa­rı­lı sonuç­lar elde edi­lir. Kadın­la­rın sos­yal yaşam­la­rı­nı etki­le­yen idrar kaçır­ma­ya kar­şı ger­çek­leş­ti­ri­len ope­ras­yon son­ra­sın­da kadın­lar, özgür­ce hare­ket ede­bi­lir­ler. Ope­ras­yo­nun başa­rı­sı, uzman bir hekim tara­fın­dan yapıl­ma­sı ile doğ­ru­dan ilgilidir.

İlgili Haberler

Leave a Comment