Her 4 kadından biri adet migreni yaşıyor

Prof. Dr. Ayşen Yücel

Bulan­tı, kus­ma, ışı­ğa ve sese aşı­rı duyar­lı­lık gibi belir­ti­ler ile her­han­gi bir baş ağrı­sın­dan fark­lı­la­şan mig­ren, sıcak hava­la­rın yavaş yavaş düş­tü­ğü şu gün­ler­de daha faz­la ken­di­ni gös­te­ri­yor. Mig­re­nin tek başı­na mev­sim­sel bir has­ta­lık olma­dı­ğı­nı söy­le­yen Ana­do­lu Sağ­lık Mer­ke­zi Algo­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Ayşen Yücel bazı has­ta­la­rın sıcak­tan bazı­la­rı­nın ise soğuk­tan olum­suz etki­len­di­ği­ni belir­te­rek mig­ren atak­la­rı­nın üç güne kadar süre­bil­di­ği­ni dile getir­di. Nöro­lo­jik bir has­ta­lık olan mig­ren bir­çok dış etken ile tetik­le­ne­bi­li­yor. Yiyecek ve içe­cek­ler­den, yaşam tar­zı­na, adet döne­min­de­ki hor­mo­nal deği­şim­le­re kadar uza­nan lis­te­de mev­sim­sel deği­şik­lik­ler de yer alıyor.

Prof. Dr. Yücel, bilim­sel çalış­ma­la­ra göre lodos­ta ağrı­yı tetik­le­ye­nin esin­ti değil, hava ile bir­lik­te taşı­nan toz­lar, çeşit­li par­ti­kül­ler ve kir­ler oldu­ğu­nu belirt­ti. Mig­ren has­ta­la­rın­da bir fak­tör bey­ni tetik­le­di­ğin­de anor­mal bir dal­ga­lan­ma oluş­tu­ğu­nu bunun da beyin zarın­da ve damar­la­rın­da tep­ki­ye yol açtı­ğı­nı anla­tan Prof. Dr. Yücel Mig­re­ni olan kişi­de zaman zaman tek­rar­la­yan, çoğun­luk­la şid­det­li, tek taraf­lı, zonk­la­yı­cı, baş hare­ket etti­ril­di­ğin­de artan baş ağrı­sı olu­şu­yor” dedi.

HEKİ­ME BAŞVURULMALI

Mig­re­nin kadın­lar­da sık görül­me­si­nin teme­lin­de, kadın­lık hor­mo­nu ve bu hor­mon­da­ki dal­ga­lan­ma­la­rın payı büyük” diyen Dr. Yücel hor­mo­nal ola­rak aktif olu­nan dönem­ler­de, atak­la­rın çok daha güç­lü bir ş ekil­de gele­bil­di­ği­ni belirt­ti. Bazı kadın­la­rın adet döne­min­den bir- iki gün önce yaşa­dık­la­rı atak­la­rı süre­cin doğal par­ça­sı ola­rak düşün­dük­le­ri için heki­me baş­vur­ma­dık­la­rı­nı dile geti­ren Dr. Yücel bu duru­mun Adet mig­re­ni” ola­rak adlan­dı­rıl­dı­ğı­nı söyledi.

Kadın­lar­da görül­me sık­lı­ğı­na bakıl­dı­ğın­da, her dört kadın­dan birin­de kesin­lik­le mig­ren ola­rak adlan­dı­rı­lan ve has­ta­lı­ğın bütün kri­ter­le­ri­ne sahip ağrı­lar görü­lü­yor” diyen Dr. Yücel özel­lik­le de 3035 yaş ara­sın­da bu sık­lı­ğın üç kadın­dan biri mig­ren­li ola­cak şekil­de art­tı­ğı­nı söy­le­di. Erkek­ler­de ise bu has­ta­lı­ğın görül­me ora­nı­nı 12’de 1 ola­rak veren Dr. Yücel, Bu atak­lar kadın­lar­da orta­la­ma 1.5 gün, erkek­ler­de de bir gün sürü­yor” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment