Hepatopankreatobiliyer sistem sorunları Marmara Üniversitesi’nde

Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si II. Cer­ra­hi, Gast­ro­en­te­ro­he­pa­to­lo­ji ve Onko­lo­ji Gün­le­ri; Kara­ci­ğer, Saf­ra Yolu, Pank­re­as Cer­ra­hi­sin­de Tek­nik İpuçl­arı, Tanı ve Teda­vi­de Geliş­me­ler, Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si ve IAS­GO işbir­li­ği ile S.B.Ü. Hay­dar­pa­şa Yer­leş­ke­si Reşat Kay­nar Kon­fe­rans Salonu’nda 34 Mart tarih­le­ri ara­sın­da yapı­la­cak. Bu sem­poz­yum­da ağır­lık­lı ola­rak hepa­to­pank­re­ato­bi­li­yer sis­tem ve içi­ne alan sorun­la­rın mul­ti­di­sip­li­ner bakış açı­sıy­la tar­tı­şıl­ma­sı amaç­lan­dı. Çağı­mı­zın en önem­li sağ­lık soru­nu olan kan­ser has­ta­lı­ğı ile ilgi­li disip­lin­le­rin ortak çaba­sı ile oluş­tu­ru­la­bi­lecek çözüm model­le­ri­nin tar­tı­şı­la­ca­ğı bu top­lan­tı­da kong­re prog­ra­mın­da ilgi çekecek konu­lar yer­li ve yaban­cı konu­sun­da uzman konuş­ma­cı­la­rı­nın katı­la­ca­ğı sem­poz­yu­mu­muz­da tartışılacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment