Hepatit C’yi yok eden ilacı geri ödemeye alın!

GÜN­CEL / ŞUBAT 2016

Sağ­lık Bakan­lı­ğı tara­fın­dan ruh­sat­lan­mış ve bir süre­dir geri öde­me sis­te­mi­ne dahil edil­me­yi bek­le­yen Hepa­tit C teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan yeni ilaç­lar için tıb­bi der­nek­ler­den ortak çağ­rı yapıl­dı. Viral Hepa­tit­le Sava­şım Der­ne­ği, Türk Kara­ci­ğer Araş­tır­ma­la­rı Der­ne­ği ve Hep­Ya­şam – Hepa­tit­le Yaşam Has­ta ve Has­ta Yakın­la­rı Top­lum­sal Bil­gi­len­dir­me Daya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği Baş­kan­la­rı­nın açık­la­ma­sın­da Türkiye’de yak­la­şık 500530.000 Hepa­tit C has­ta­sı­nın bulun­du­ğu, bun­lar için­den tanı­sı koyu­lan­la­rın bir an önce teda­vi­le­ri­ne baş­la­ya­bil­me­le­ri için başa­rı ora­nı yük­sek yeni Hepa­tit C ilaç­la­rı­nın kul­la­nı­la­bil­me­si­nin ihti­ya­cı ve öne­mi vurgulandı.

Hepa­tit C has­ta­lı­ğı, Hepa­tit C virü­sü­nün (HCV) sebep oldu­ğu ve kara­ci­ğe­ri etki­le­yen bir enfek­si­yon. Dün­ya­da her yıl 350,000’den faz­la kişi hepa­tit C’nin yol açtı­ğı sonuç­lar nede­niy­le yaşa­mı­nı kay­be­di­yor. Ülke­miz­de Hepa­tit C’nin görül­me sık­lı­ğı ise %0,5 ila %0,9 ara­sın­da. Has­ta­lık, virüs­le enfek­te olmuş kan ve kan ürün­le­riy­le, ste­ril olma­yan alet­ler­le yapı­lan tıb­bi ve cer­ra­hi giri­şim­ler­le, damar içi uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mıy­la, döv­me ve pier­cing uygu­la­ma­la­rı ile, doğum sıra­sın­da anne­den çocu­ğa ve nadi­ren de olsa virü­sü taşı­yan kişiy­le giri­len korun­ma­sız cin­sel iliş­kiy­le bulaşıyor.Hepatit C için yeni kul­la­nıl­ma­ya baş­la­yan teda­vi­ler­has­ta­lı­ğı %95100 ora­nın­da orta­dan kal­dı­rı­yor. Üste­lik bu teda­vi­ler hepa­tit C virü­sü­nü vücut­tan tama­men uzak­laş­tı­rı­yor ve virüs yok olu­yor. Konu hak­kın­da konu­şan Viral Hepa­tit­le Sava­şım Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Feh­mi Tabak ‘’Türkiye’de yak­la­şık 500 bin Hepa­tit C has­ta­sı bulun­du­ğu tah­min edil­mek­te­dir. Bun­lar­dan ancak 8590.000 tane­si­ne tanı konu­la­bil­miş durum­da. Türkiye’de yak­la­şık 30.000 civa­rın­da has­ta, yeni teda­vi­ler saye­sin­de sağ­lı­ğı­na kavuş­ma­yı bek­li­yor. Bu sebep­le has­ta­la­rın gerek sağ­lık gerek­se sos­yal yaşam­la­rı açı­sın­dan yeni teda­vi­le­re ulaş­ma­la­rı çok önem­li. Tüm has­ta­lar şu an bu teda­vi­ler­den ne yazık ki fay­da­la­na­mı­yor. Bizim temen­ni­miz has­ta­lı­ğın bulaş­ma­sı­nın ve yayıl­ma­sı­nın da önü­ne geçil­me­si­ni sağ­la­ya­cak Hepa­tit C ala­nın­da­ki yeni teda­vi­le­rin; SGK tara­fın­dan en kısa süre­de kar­şı­lan­ma­sı ve tüm has­ta­la­rı­mı­zın hız­lı­ca teda­vi­le­ri­ne baş­la­ya­bil­me­le­ri’’ dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment