Hepatit C’de Yeni Bir Proteaz İnhibitörü Tedavi Başarısını Artırıyor

Hepa­tit C virü­sü ile enfek­te olan­la­rın %7080’inin bu duru­mun far­kın­da olma­dı­ğı bil­di­ril­di. Geç­ti­ği­miz şubat ayın­da ruh­sat alan Jans­se­n­’in Hepa­tit C teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan ila­cı İnc­iv­o’­n­un lans­man top­lan­tı­sı için bira­ra­ya gelen gast­ro­en­te­ro­lo­ji ala­nı­nın duayen­le­ri Hepa­tit C enfek­si­yo­nu­nun dün­ya­da­ki ve ülke­miz­de­ki duru­mu­na dik­kat çek­ti­ler. Hekim­le­re yöne­lik ola­rak düzen­le­nen top­lan­tı­nın önce­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len basın top­lan­tı­sın­da konu­şan TKAD Baş­ka­nı Prof. Dr. Yıl­maz Çaka­loğ­lu, kro­nik hepa­tit C infek­si­yo­nu­nun, Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü tara­fın­dan viral saat­li bom­ba” ola­rak kabul edil­di­ği­ni belir­te­rek, Kan yoluy­la bulu­şan ve kara­ci­ğe­ri etki­le­yen infek­si­yo­na yol açan hepa­tit C, hem has­ta­lar, hem de halk sağ­lı­ğı açı­sın­dan cid­di sonuç­lar doğur­mak­ta­dır. Hepa­tit A ve B’nin aksi­ne, HCV için geliş­ti­ril­miş bir aşı yok­tur. HCV ile infek­te insan­la­rın yak­la­şık %7080’i hiç­bir belir­ti gös­ter­mez ve bu neden­le de durum­la­rın­dan haber­siz­dir­ler” dedi.
2004 yılın­da 25 Avru­pa Ülke­sin­de ger­çek­leş­ti­ri­len kara­ci­ğer nakil­le­ri­nin yak­la­şık dört­te biri kro­nik Hepa­tit C infek­si­yo­nu sonu­cu geli­şen kara­ci­ğer yet­mez­li­ği nede­niy­le uygu­lan­dı­ğı­nı hatır­la­tan Türk Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Der­ne­ği Baş­ka­nı Prof. Dr. Nur­dan Tözün, HCV infek­si­yo­nu hem has­ta­lar hem de top­lum açı­sın­dan önem­li bir yük yarat­mak­ta­dır. Tah­min­le­re göre, 2002 yılın­da WHO Avru­pa böl­ge­sin­de HCV 86,000’den faz­la ölü­me ve insan­la­rın yaşam­la­rın­da 1.2 mil­yon disabilite/maluliyet ile geçen yıla neden oldu” dedi.
Ülke­miz­de son 10 yıl­da kro­nik hepa­tit neden­le­ri içe­ri­sin­de­ki HCV’nin ora­nı %23’ten %38.1’e çıkar­ken, siroz­la­rın etyo­lo­ji­sin­de %25.2’ den %45.9’ a yük­sel­di­ği­ni ifa­de eden VHSD Baş­ka­nı Prof. Dr. Feh­mi Tabak, Hepa­tit C, kro­nik kara­ci­ğer has­ta­lı­ğı, siroz ve kara­ci­ğer kan­se­ri­ne yol aça­bi­len onem­li bir kro­nik has­ta­lık­tır. Dün­ya Sağ­lık Örgü­tü veri­le­ri­ne göre Dünya’da yak­la­şık 170 mil­yon kişi­nin hepa­tit C viru­su (HCV) ile infek­te oldu­ğu tah­min edil­mek­te­dir. Ülke­miz HCV pre­va­lan­sı %11.9 ara­sın­da olan dilim icin­de yer almak­ta­dır, yakın zaman­da yapı­lan geniş ölçek­li bir çalış­ma­da Türkiye’de Hepa­tit C virü­sü ile enfek­te has­ta pre­va­lan­sı­nın % 0,95 oldu­ğu gös­te­ril­miş­tir” diye konuş­tu. Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Gast­ro­en­te­ro­lo­ji BD Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Ulus Salih Akarca’da HCV ile iliş­ki­li baş­lı­ca risk fak­tör­le­ri­ni, kan ve kan ürün­le­ri nak­li, enfek­te veri­ci­den organ nak­li, damar içi uyuş­tu­ru­cu kul­la­nı­mı, güven­li olma­yan enjek­si­yon­lar, iğne bat­ma­sı gibi mes­le­ki maru­zi­yet, enfek­te anne­den bebe­ği­ne bulaş, enfek­te part­ner­le ve çok­lu part­ner­le cin­sel iliş­ki ola­rak sıraladı.
Hepa­tit C teda­vi­sin­de ülke­miz­de de kul­la­nı­ma giren telap­ra­vir etken mad­de­li İnc­iv­o’­n­un teda­vi başa­rı­sı­nı artır­dı­ğı­nı söy­le­yen Prof. Dr. Tözün, İnc­ivo, Pegin­ter­fe­ron alfa ve riba­vi­rin adlı ilaç­lar­la bir­lik­te eriş­kin­ler­de­ki kro­nik hepa­tit C has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­si için kul­la­nı­lır. İnc­ivo, telap­re­vir içe­rir ve NS3-4A pro­te­az inhi­bi­tör­le­ri ola­rak adlan­dı­rı­lan ilaç gru­bu­na ait­tir. NS3-4A pro­te­az inhi­bi­tör­le­ri vücu­du­muz­da­ki hepa­tit C virüs­le­ri­nin sayı­sı­nı azal­tır. İnc­ivo, tek başı­na kul­la­nıl­maz, etki ede­bil­me­si için pegin­ter­fe­ron alfa ve riba­vi­rin adlı ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı gerek­mek­te­dir. İnc­ivo, kom­pan­se kara­ci­ğer has­ta­lı­ğı (siroz dahil) daha önce hiç teda­vi gör­me­miş ya da stan­dart teda­vi ile başa­rı­sız olun­muş kro­nik hepa­tit C has­ta­lı­ğı­nın teda­vi­si için kul­la­nıl­mak­ta­dır” dedi.

Erken Eri­şim Prog­ra­mı ve İlaç Eri­şim­li Has­ta Programı
Jans­sen dün­ya­nın çeşit­li yer­le­rin­de­ki pek çok ülke­de INCIVO’ya yöne­lik ola­rak, ürü­nün henüz ruh­sat­lan­dı­rıl­ma­dı­ğı ve piya­sa­ya veril­me­di­ği ülke­ler­de, ihti­ya­cı olan has­ta­la­rın teda­vi­ye ula­şı­mı­nı sağ­la­ya­bil­mek ama­cıy­la, sağ­lık oto­ri­te­le­ri­nin izni ve kont­ro­lüy­le yürü­tül­mek­te olan, ila­cın ücret­siz ola­rak temin edil­di­ği erken eri­şim prog­ram­la­rı ve İlaç Eri­şim­li has­ta prog­ram­la­rı başlattı.

İlgili Haberler

Leave a Comment