Hemşirelikte nitelik artıyor

GÜN­CEL / EYLÜL 2016

Ülke­miz­de hem­şi­re­lik ala­nın­da dok­to­ra eği­ti­mi veren prog­ram ve dok­to­ra eği­ti­mi alan hem­şi­re­le­rin sayı­ca yeter­siz olma­sın­dan yola çıkan Üskü­dar Üni­ver­si­te­si hem­şi­re­lik dok­to­ra prog­ra­mı ile hem­şi­re­le­re aka­de­mik kari­yer imka­nı sunu­yor. Sağ­lık ala­nı­nın temel mes­lek­le­rin­den ve bilim­sel bir disip­lin olan hem­şi­re­lik­te, ken­di­ne özgü bil­gi biri­ki­mi ile top­lu­ma güç­lü bir hiz­met sun­ma­da dok­to­ra prog­ram­la­rı­nın büyük önem taşı­dı­ğı­nı belir­ten Üskü­dar Üni­ver­si­te­si Sağ­lık Bilim­le­ri Ens­ti­tü­sü Müdü­rü ve Sağ­lık Bilim­le­ri Fakül­te­si Hem­şi­re­lik Bölüm Baş­ka­nı Prof. Dr. Sel­ma Doğan, bu prog­ram saye­sin­de hem­şi­re­le­rin dok­to­ra yap­ma imka­nı­na sahip olduk­la­rı­nı ifa­de etti.

İlgili Haberler

Leave a Comment