Hematologlar toplanıyor

42. Ulu­sal Hema­to­lo­ji Kong­re­si Belek, Antal­ya­’­da 1922 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da yapı­lı­yor. Ülke­miz­de hema­to­lo­ji ala­nın­da yapı­la­ge­len en önem­li orga­ni­zas­yon olan Ulu­sal Hema­to­lo­ji Kong­re­si bu yıl çok önem­li bilim­sel akti­vi­te­le­re ev sahip­li­ği yapa­cak. EHA High­lights otu­rum­la­rı­nın gele­nek­sel hale gel­di­ği kong­re aynı zaman­da 11. Bal­kan Hema­to­lo­ji Günü’ne de ev sahip­li­ği yapa­cak. Ulus­la­ra­ra­sı otu­rum­la­rı bir­leş­ti­re­rek TSH/EHA/BALKAN HEMA­TO­LOGY ortak otu­rum­la­rı­nı içe­ren bir gün­lük bir prog­ram hazır­lan­dı. En son 9. Ulu­sal Kemik İliği ve Transp­lan­tas­yo­nu ve Kök Hüc­re Teda­vi­le­ri Kong­re­miz­de ger­çek­leş­ti­ri­len Pay­daş­lar Konu­şu­yor” otu­ru­mu ulu­sal kong­re­de de diğer pay­daş­lar olan endüst­ri yöne­ti­ci­le­ri ile bir­lik­te konu­şu­la­cak. Ülke­miz­de has­ta bakım hiz­met­le­ri­nin art­ma­sı ile bir­lik­te mükem­me­li­yet mer­kez­le­ri­ne duyu­lan ihti­yaç doğ­rul­tu­sun­da kong­re­de iki ana konu­da otu­rum düzen­le­ni­yor: Kök Hüc­re Nakil Mer­ke­zi ve Hemo­fi­li Tanı ve Teda­vi Mer­kez­le­ri Nasıl Olma­lı? Neler Yapmalı?”

İlgili Haberler

Leave a Comment