Hematologlar Gaziantep’te buluşuyor

Gazi­an­tep Üniversitesi’nin ev sahip­li­ğin­de 4. Ulus­la­ra­ra­sı Katı­lım­lı Deney­sel Hema­to­lo­ji Kong­re­si 2830 Nisan tarih­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ri­lecek. Kong­re­de, hema­to­lo­ji, iç has­ta­lık­la­rı, onko­lo­ji, immü­nu­lo­ji, mole­kü­ler biyo­lo­ji, gene­tik, tıb­bi biyo­lo­ji, pato­lo­ji, fiz­yo­lo­ji gibi temel, kli­nik ve uygu­la­ma­lı bilim­le­rin­den alan­la­rın­da uzman bilim insan­la­rı ve öğren­ci­ler bir ara­ya gelecek. Kong­re­de temel ola­rak kan­ser biyo­lo­ji­si, akut ve kro­nik löse­mi­ler, malign ve benign hema­to­lo­ji, hema­to­lo­ji­de temel ve kli­nik araş­tır­ma­lar, löse­mi gene­ti­ği, immu­no­he­ma­to­lo­ji, hede­fe yöne­lik teda­vi­ler, hüc­re­sel teda­vi­ler gibi önem­li ve gün­cel konu­la­rı ele alınacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment