Hematologlar Antalya’da buluşacak

kok-huecre-kongresiŞUBAT 2016

Türk Hema­to­lo­ji Der­ne­ği, Ulu­sal Kemik İliği Transp­lan­tas­yo­nu ve Kök Hüc­re Teda­vi­le­ri Kongresi’nin doku­zun­cu­su bu yıl 35 Mart tarih­le­ri ara­sın­da Antalya’da Xana­du Otel’de ger­çek­leş­ti­recek. Kong­re, bu alan­da ülke­miz­de düzen­li ola­rak ger­çek­leş­ti­ri­len en büyük orga­ni­zas­yon olma­sı yanın­da, yurt­dı­şın­da­ki ben­zer­le­ri ara­sın­da da en önem­li bir­kaç top­lan­tı­dan biri olma özel­li­ği­ni koru­yor. Bilim­sel prog­ra­mın içe­ri­ğin­de, eriş­kin ve pedi­at­rik kök hüc­re nak­li konu­la­rı bilim insan­la­rı tara­fın­dan gün­cel veri­ler­le sunu­la­cak ve her yönüy­le tar­tı­şıl­ma­sı için ola­nak sağ­la­na­cak. Kong­re prog­ra­mı kap­sa­mın­da bu yıl JACIE Transp­lant Mer­ke­zi Hazır­lık Kursu’nun üçün­cü­sü yapılacak.

Euro­pe­an Soci­ety for Blo­od and Mar­row Transp­lan­ta­ti­on (EBMT) yet­ki­li­le­ri tara­fın­dan önem­li bil­gi­le­rin yan­sı­tı­la­ca­ğı bu kur­sa transp­lan­tas­yon üni­te­le­rin­de görev­li ya da görev ala­cak hekim­ler ve sağ­lık çalı­şan­la­rı katı­la­bi­lecek. Kong­re­de, hema­to­po­etik kök hüc­re nak­li konu­la­rı yanın­da kök hüc­re teda­vi­le­ri­nin de gün­cel bil­gi­le­ri­nin tar­tı­şı­la­ca­ğı otu­rum­lar olacak.

İlgili Haberler

Leave a Comment