Hekimler bağımlı!

Psikolog Saadet Merih Çengel
Psi­ko­log Saadet Merih Çengel

GÜN­CEL / MART 2016

Yapı­lan çalış­ma­lar­la en yoğun siga­ra kul­la­nan mes­lek grup­la­rı­nın orta­ya çık­tı­ğı­nı belir­ten Uzman Kli­nik Psi­ko­log Saadet Merih Çen­gel, gaze­te­ci, öğret­men ve dok­tor­la­rın ilk üç sıra­da yer aldı­ğı­nı söyledi.

Araş­tır­ma­nın en yoğun siga­ra kul­la­nan mes­lek grup­la­rı­nın sıra­sıy­la yüz­de 64 ile gaze­te­ci­ler, yüz­de 51 ile öğret­men­ler, yüz­de 44 ile dok­tor­lar ve yüz­de 17 ile poli­ti­ka­cı­lar oldu­ğu­nu gös­ter­di­ği­ni belir­ten Çen­gel, Bu mes­lek grup­la­rı­nın genel top­lum ve genç­ler tara­fın­dan bel­ki de en çok model ve örnek alı­nan mes­lek grup­la­rı olma­sı da önem­li­dir. Ülke­miz­de eği­tim sek­tö­rü­müz­de­ki eği­ti­ci­le­rin yarı­sı siga­ra içer­ken bu oran­la­rın ABD’de ülke­mi­ze kıyas­la beş­te bir kadar oldu­ğu dik­kat çek­mek­te­dir” dedi. Ülke­miz­de eği­tim düze­yi art­tık­ça siga­ra kul­la­nım sık­lı­ğı­nın da art­tı­ğı­na dik­kat çeken Üskü­dar Üni­ver­si­te­si NPİ­ST­ANB­UL Nörop­si­ki­yat­ri Has­ta­ne­si AMATEM’den Uzman Kli­nik Psi­ko­log Çen­gel, Önce­lik­le dün­ya gene­lin­de siga­ra kul­la­nı­mı ile eği­tim düze­yi ters oran­tı­lıy­ken biz­de doğ­ru oran­tı­lı­dır. Araş­tır­ma­lar eği­tim düze­yi­nin art­ma­sı ile siga­ra kul­la­nım sık­lı­ğı­nın art­tı­ğı gös­ter­mek­te­dir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment