Hayat Kimya’da iki önemli atama

Billur Burkutoğlu
Bil­lur Burkutoğlu
Şenay Gani
Şenay Gani

EKİM 2015

Hayat Kim­ya Hij­yen Kate­go­ri­si Pazar­la­ma Direk­tör­lü­ğü ve Hayat Kim­ya İns­an Kay­nak­la­rı Direktörlüğü’ne iki yeni ata­ma yapıldı.

Hayat Kim­ya Hij­yen Kate­go­ri­si Pazar­la­ma Direktörlüğü’ne Bil­lur Bur­ku­toğ­lu getirildi.

Bil­lur Bur­ku­toğ­lu, Hayat Kim­ya Hij­yen Kate­go­ri­si Pazar­la­ma Direk­tö­rü ola­rak 24 Ağus­tos 2015 tari­hi iti­ba­riy­le göre­vi­ne baş­la­dı. Bur­ku­toğ­lu bu pozis­yon­da, hij­yen kate­go­ri­si içe­ri­sin­de yer alan Mol­ped, Mol­fix, Joly, Evony, Bebem mar­ka­la­rı­nın pazar­la­ma faali­yet­le­ri­ni yöne­tecek. İns­an Kay­nak­la­rı Direktörlüğü’ne ise Şenay Gani atan­dı. Şenay Gani, Hayat Tüke­tim Ürün­le­ri Gru­bu İns­an Kay­nak­la­rı Direk­tö­rü ola­rak 17 Ağus­tos 2015 tari­hi iti­ba­riy­le göre­vi­ne baş­la­dı. Gani yeni pozis­yo­nun­da, tüke­ti­ci gru­bu ve yurt­dı­şı işti­rak­le­rin insan kay­nak­la­rı süreç­le­rin­den sorum­lu olacak. 

İlgili Haberler

Leave a Comment