Hayat Boyu Tıp Eğitimi Kongresi Batum’da yapılacak

hayat boyuKASIM 2015

Hayat Boyu Tıp Eği­ti­mi Der­ne­ği, Batum Dev­let Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si ile bir­lik­te 1. Ulus­la­ra­ra­sı Hayat Boyu Tıp Eği­ti­mi Kong­re­si (HABO­TED 2016) düzenliyor.

Günü­müz­de tek­no­lo­ji ve bilim­sel geliş­me­le­rin çok hız­la değiş­ti­ği ve yasal mev­zu­atın zorun­lu hale getir­di­ği gün­cel lite­ra­tür bil­gi­le­ri­nin uygu­la­ma­ya konul­ma­sı ihti­ya­cı­nı kar­şı­la­mak için bilim­sel top­lan­tı­lar zorun­lu hale geldi.

Kom­şu ülke Gür­cis­ta­n­’ın Batum şeh­ri de hız­la geli­şen, tari­hi ve turis­tik doku­su­nu koru­muş yeşil­lik­ler için­de bir Kara­de­niz ken­ti. Batu­mi Sho­ta Rus­ta­ve­li Sta­te Üni­ver­si­te­si  Tıp Fakül­te­si kök­lü bir geç­mi­şe sahip böl­ge­sin­de çok geniş bir kit­le­ye hitap eden bir eği­tim kuru­mu. Gür­cü ve Türk hekim­le­ri­nin bil­gi ve bece­ri pay­la­şı­mı­nı sağ­la­ya­bil­me­le­ri, ala­nın­da uzman bilim insan­la­rı ile isti­şa­re ede­bil­me­le­ri ama­cı ile HABO­TED 2016’nın çok yarar­lı olma­sı bekleniyor.

HABO­TED 2016, 1922 Mayıs 2016 tarih­le­rin­de orga­ni­ze edilecek.

İlgili Haberler

Leave a Comment