Hava değişimi 3 kişiden birini etkiliyor

Küre­sel ısın­ma, ikli­min değiş­me­si, hava sıcak­lı­ğı­nın mev­sim nor­ma­lin­de sey­ret­me­me­si pek çok kişi­yi has­ta ede­bi­li­yor. Den­ge­siz hava deği­şi­min­den en çok kadın­lar şika­yet­çi. Kadı­köy­Şi­fa Kadı­köy Has­ta­ne­si Dahi­li­ye Uzma­nı Dr. Deniz Hız­lı­ba­cak, den­ge­siz mev­sim­le­rin yarat­tı­ğı rahat­sız­lık­lar ve çözüm­le­ri 10 mad­de­de anlatıyor.

Hava deği­şi­min­den etki­len­mek ne demek?

Bunun anla­mı, o kişi­nin hava­da­ki en ufak bir deği­şi­mi diğer insan­la­ra göre daha kuv­vet­li bir şekil­de algı­la­ma­sı. Kişi­nin orga­niz­ma­sı bu tür hava deği­şim­le­ri­ne kar­şı baş ağrı­sı, uyku soru­nu, bulan­tı, kon­sant­ras­yon bozuk­lu­ğu ve dep­res­yon gibi tep­ki­ler veri­yor. Diğer belir­ti­ler ise dola­şım sis­te­min­de bozuk­luk ve yara izle­rin­de ağrı. Hava deği­şi­mi­nin bün­ye­de yap­tı­ğı etkiy­le roma­tiz­ma, oste­o­art­rit ve astım gibi solu­num sis­te­min­de kro­nik hasar­lar mey­da­na gelebilir.

Hava deği­şi­mi­ne kar­şı tep­ki­ler ara­sın­da fark var mı?

Evet, insan­la­rın hava deği­şim­le­ri­ne ver­di­ği tep­ki­ler ara­sın­da fark var. Hal­kın üçte biri hava deği­şim­le­ri­ne hiç tep­ki gös­ter­mi­yor­ken, diğer bir üçte bir kısım ise en ufak bir hava deği­şi­min­de hemen kolay­ca yoru­lu­yor. Geri kalan kısım ise hava deği­şim­le­ri­ne kar­şı olduk­ça has­sas. Ayrı­ca kadın­la­rın hava deği­şim­le­rin­den daha faz­la etki­len­dik­le­ri ispatlandı.

Bün­ye­nin hava deği­şim­le­rin­den etki­len­me­si­nin sebe­bi nedir?

Sağ­lık­lı bir bün­ye çok güç­lü hava deği­şim­le­ri kar­şı­sın­da bile daya­nık­lı ola­bi­lir. Bu sebep­ten hava deği­şim­le­ri­ne bün­ye­nin ver­di­ği tep­ki­ler çoğu zaman bazı has­ta­lık­la­rın haber­ci­si olmuş­tur. Mese­la her yağ­mur yağ­dı­ğın­da eklem­ler ağrı­yor­sa bunun arka­sın­da oste­oro­poz veya oste­o­art­rit gibi eklem has­ta­lık­la­rı yata­bi­lir. Kadın­la­rın hava deği­şim­le­rin­den daha faz­la etki­len­me­le­ri­nin sebe­bi ise zaten sürek­li bir hor­mo­nel deği­şim yaşa­dık­la­rın­dan dola­yı, orga­niz­ma­nın daha has­sas olma­sı. Bunun dışın­da kadın­la­rın kan basın­cı daha düşük oldu­ğun­dan kış mev­si­min­de mey­da­na gelen hava deği­şim­le­ri­ne kar­şı daha has­sas. Hava deği­şi­mi ile bir­lik­te bün­ye­de mey­da­na gelen deği­şi­min asıl sebep­le­rin­den biri de bey­nin vücut ısı­sı­nı yete­ri kadar hız­lı ayarlayamaması.

Bey­nin bu durum­la ne ilgi­si var?

Beyin orga­niz­ma­nın ısı­sı­nı düzen­le­yen kli­ma ciha­zı göre­vi­ni görür. Hava şart­la­rı ne olur­sa olsun, bey­nin göre­vi vücut ısı­sı­nı 37 dere­ce­de tut­mak. Bu alan­da­ki sorun­lar sonu­cun­da kişi hava deği­şim­le­ri­ne kar­şı daha has­sas oluyor.

Bu konuy­la ilgi­li bilim­sel araş­tır­ma­lar var mı?

Yapı­lan bir­çok araş­tır­ma sonu­cun­da hava ve sağ­lık ara­sın­da iliş­ki oldu­ğu kanıt­lan­mış­tır. Fran­sız bilim adam­la­rı son on yıl­da mey­da­na gelen kalp kri­zi vaka­la­rıy­la hava deği­şim­le­ri­ni kar­şı­laş­tır­mış. Bunun sonu­cun­da büyük ısı deği­şim­le­ri­nin kalp kri­zi ris­ki­ni art­tır­dı­ğı orta­ya çık­tı. Ayrı­ca deği­şik hava akım­la­rı­nın da mig­ren kri­zi­ne sebep oldu­ğu ispatlandı.

Hava deği­şim­le­rin­den bün­ye­mi nasıl koruyabilirim?

Ken­di­ni koru­ma düşün­ce­siy­le evde kal­mak yeri­ne iyi veya kötü hava­da da dışa­rı çıkıp mut­la­ka yürü­yüş­ler yapı­la­bi­lir. Hamam veya sauna ziya­ret­le­ri, sıcak soğuk duş­lar almak sizi hava deği­şim­le­ri­ne kar­şı daha güç­lü yapacaktır.

Baş­ka ne gibi tak­vi­ye­ler­de bulunabiliriz?

Bazı mine­ral­ler ve vita­min­ler­le mese­la selen ve E vita­mi­ni vücu­dun hava deği­şim­le­ri­ne kar­şı biraz daha az etki­len­me­sin­de bir rol oynuyor.

Hava deği­şi­min­den etki­le­nen­ler için en zarar­lı iklim hangisi?

Kan basın­cı sabit olan durum­lar en az prob­lem yaşa­nan durum­lar­dır. En sağ­lık­sız hava şart­la­rın­dan biri sıcak ve nem­li hava şart­la­rı­dır. Bu hava şart­la­rın­da her tür­lü rahat­sız­lık mey­da­na gele­bi­lir: Dola­şım sorun­la­rın­dan tutun kan dola­şı­mı sorun­la­rı­na kadar her tür­lü cid­di rahat­sız­lık mey­da­na gele­bi­lir. Özel­lik­le kalp ve roma­tiz­ma has­ta­la­rı­nın şika­yet­le­ri nem­li ve yağ­mur­lu hava­lar­da artar. Kış ayla­rın­da olu­şan hava basın­cın­dan dola­yı kalp kri­zi vaka­la­rı mey­da­na gelir.

Han­gi durum­lar­da dok­to­ra başvurulmalı?

Hava deği­şi­min­den sade­ce hafif etki­le­nen­ler bu sorun­la baş ede­bi­lir­ler. Fakat roma­tiz­ma­ya bağ­lı ola­rak olu­şan ağrı­lar­da güç­len­me mey­da­na geli­yor ve daha has­sas olu­nu­yor­sa, bu durum­da en kısa zaman­da bir dok­to­ra baş­vu­rup müm­kün olan teda­vi yön­tem­le­ri hak­kın­da konuş­mak­ta fay­da var.

Hava deği­şi­mi­nin iyi gel­di­ği durum­lar da var mı?

Evet. Mese­la deniz hava­sı aler­ji­si ve astı­mı olan­lar ayrı­ca kan basın­cı düşük olan­la­ra çok iyi gelir. Çün­kü deniz hava­sı dola­şım sis­te­mi­ni hare­ke­te geçi­rir ve bronş­la­rı temiz­ler. Deniz hava­sın­da aler­jik tep­ki­le­re yol aça­cak hiç­bir yaban­cı mad­de bulun­maz. Yük­sek yer­ler­de­ki ince hava ise kan üre­ti­min­de etki­li. Deniz hava­sın­dan uzak dur­ma­sı gere­ken­ler ise kalp has­ta­la­rı, kan basın­cı yük­sek olan­lar ve tiro­it bez­le­rin­de sorun­la­rı olanlar.

İlgili Haberler

Leave a Comment