Hatayı katipte değil, kendi dikkatinde ara”

Layout 1EDİ­T­ÖR / AĞUS­TOS 2016

Tem­muz ayı­nın son gün­le­rin­de, Tür­ki­ye çok değer­li bir pro­fe­sö­rü­nü kay­bet­ti: Halil İnalc­ık

1940’dan beri aktif olan hoca­la­rın hoca­sı Halil İnalc­ıkın haya­tı­na sığ­dır­dı­ğı eser­le­rin her biri çok dik­kat­li ince­len­di­ğin­de ola­ğa­nüs­tü oldu­ğu anlaşılmaktadır.

Bir gün Prof. Dr. İlb­er Ortay­lı bir tari­hi bel­ge hak­kın­da Bu iba­re katip hata­sı ola­bi­lir mi?” diye İnalc­ıka sor­du­ğun­da, Hata­yı katip­te değil, ken­di dik­ka­tin­de ara” diye cevap almış…

Bu kadar ince ve has­sas bakış açı­sı olan biri­nin de zaten oryan­ta­list­ler dün­ya­sının sayı­lı hoca­la­rın­dan olma­sı­na şaşır­ma­mak lazım.

Osman­lı İmparatorluğu’nu sos­yal ve eko­no­mik açı­dan ana­liz eden İnalc­ık, Osman­lı İmp­ar­at­orl­uğu hak­kın­da batı­lı­la­rın yap­tı­ğı önyar­gı­lı hata­sı­nı tari­hi ana­li­tik bir açıy­la düzelt­me­ye çalış­mış­tı. Ken­di­si, Osmanlı’nın huku­ki tari­hi­ni derin­den ince­le­ye­rek sos­yo-eko­no­mik bil­gi­ler çıkar­ma­ya çalış­mış ola­ğan üstü bir tarih­çi idi…

Ülke­miz ve dün­ya­mız çok değer­li bir değe­ri­ni kaybetti…

Hoca­la­rın hoca­sı Halil İnalc­ıka Allah’tan rah­met diler­ken, baş­ta kızı Gün­han İnalc­ıka ve Türk mil­le­ti­ne baş sağ­lı­ğı diliyorum…

Son söz ola­rak da, Allah ülke­mi­ze, mil­le­ti­mi­ze bir daha 15 Temmuz’u yaşat­ma­sın” diyor, şehit­le­ri­mi­ze rah­met, gazi­le­ri­mi­ze acil şifa­lar temen­ni ediyorum…

İlgili Haberler

Leave a Comment