Hastalığa eşlik eden anemi öldürüyor

Türk Hema­to­lo­ji Der­ne­ği (THD) tara­fın­dan düzen­le­nen 42. Ulu­sal Hema­to­lo­ji Kong­re­si Antalya’da yapıl­dı. THD Baş­ka­nı Prof. Dr. Ahmet Muzaf­fer Demir, Ane­mi­ye ikin­ci bir bul­gu eklen­di­ğin­de ölüm ora­nı­nı artı­rı­yor. Kro­nik böb­rek has­ta­lı­ğın­da ane­mi çok büyük bir risk fak­tö­rü. Ane­mi­yi iyi­leş­ti­rin­ce has­ta­nın yaşam süre­si­ni uzat­mış olu­yor­su­nuz” dedi.

Ane­mi­nin önem­li bir halk sağ­lı­ğı soru­nu oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Demir, ane­mi­nin tek başı­na çok alı­şıl­dık bir has­ta­lık oldu­ğu­nu vur­gu­la­dı. Top­lum­da bir­çok kadın­da ane­mi­ye rast­lan­dı­ğı­nı da belir­ten Prof. Dr. Demir, Ane­mi her yaş­ta görü­le­bil­me­si­ne rağ­men bazı özel durum­lar­da daha sık görül­mek­te ve yat­kın­lık oluş­tu­ran durum­lar olmak­ta­dır. Baş­ka has­ta­lık­lar­la bir­lik­te kan­sız­lık olma­sı o has­ta­lı­ğın sey­rin­de deği­şik­lik­ler oluş­tur­mak­ta hat­ta ölüm ris­ki­ni artır­mak­ta­dır. Özel­lik­le ile­ri yaş­lar­da­ki ane­mi, sin­di­rim sis­te­mi gibi has­ta­lık­la­ra işa­ret etse de ane­mi diğer has­ta­lık­lar­dan ölme ris­ki­ni artır­mak­ta­dır. Kro­nik böb­rek has­ta­lı­ğın­da ane­mi çok büyük bir risk fak­tö­rü­dür. Ane­mi­yi iyi­leş­ti­rin­ce has­ta­nın yaşam süre­si­ni uzat­mış olu­yor­su­nuz. Ayrı­ca, kan­sız­lı­ğın felç­li has­ta­lar­da ölüm ora­nı­nı art­tır­dı­ğı Ağus­tos 2016 tari­hin­de yayın­la­nan olduk­ça faz­la has­ta içe­ren bir çalış­ma­da gös­te­ril­miş­tir” dedi.

ÇALIŞ­MA SONUÇ­LA­RI DOĞRULUYOR

Çalış­ma­nın orta­la­ma 77 yaşın­da 8 bin 13 has­ta ara­sın­da yapıl­dı­ğı­nı ve bu has­ta­la­rın hep­si­nin 2003 ile 2015 yıl­la­rı ara­sın­da has­ta­ne­de akut inme geçi­ren has­ta­lar ara­sın­dan seçil­di­ği­ni akta­ran Prof. Dr. Demir, şöy­le devam etti: Araş­tır­ma­da has­ta­la­rın felç geçir­di­ği yıl, hemog­lo­bin düzey­le­ri­nin ve ane­mi sık­lı­ğı­nın ölüm ris­ki üze­ri­ne etki­le­ri ince­len­miş. Sonuç ola­rak, has­ta­la­rın yüz­de 25’inde ane­mi tes­pit edil­miş ve bu da felç son­ra­sı yıl ölüm ris­ki­ni artır­dı­ğı­nı gös­ter­miş­tir. Bu has­ta­lar ara­sın­da iske­mik felç geçi­ren­ler­de ane­mi­si olan­la­rın iki kat faz­la ölüm ris­ki oldu­ğu gös­te­ril­miş, hemo­ra­jik felç geçi­ren has­ta­lar­da ise ane­mi­li olan­lar­da 1,5 kat daha faz­la ölüm ris­ki tes­pit edil­miş­tir. Bu araş­tı­rı­cı­lar son­ra­sın­da 20 çalış­ma­yı değer­len­dir­miş­ler ve 30 bin has­ta­da felç sonuç­la­rı ile ane­mi ara­sın­da bir bağ­lan­tı bul­muş­lar. Böy­le­ce felç geçi­ren yaş­lı has­ta­lar­da görü­len kan­sız­lık­la­rın ölüm ora­nı­nı artır­dı­ğı görülmüştür.”

Dokuz Eylül Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si öğre­tim üye­si ve THD Yöne­tim Kuru­lu Genel Sek­re­te­ri Prof. Dr. Güner Hay­ri Özsan ise, Hodg­kin len­fo­ma­nın özel­lik­le erken evre­de yaka­lan­dı­ğı tak­dir­de stan­dart kemo­te­ra­pi­ler ile büyük oran­da şifa­nın elde edil­di­ği bir has­ta­lık oldu­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, yeni bir ila­cın geliş­ti­ril­di­ği­ni ancak bu ila­cın bir sihir­li değ­nek özel­li­ği taşı­ma­dı­ğı­nı belirt­ti. Prof. Dr. Özsan, Mul­tipl Mye­lom teda­vi­siy­le ilgi­li de şu bil­gi­le­ri pay­laş­tı: Hema­to­lo­ji­nin bir diğer habis has­ta­lı­ğı olan Mul­tipl Myelom’da ise son 10 yıl­da olan geliş­me­ler has­ta­la­rın yaşam süre­le­rin­de belir­gin artış­la­rı sağ­la­mış­tır. Bu alan­da­ki geliş­me­ler­den biri de yine bağı­şık­lık sis­te­mi ara­cı­lık­lı bu habis hüc­re­le­ri öldür­me­ye yöne­lik geliş­ti­ril­miş monok­lo­nal anti­kor­lar­dır. Özel­lik­le çok­lu teda­vi­ler son­ra­sı tek­rar­la­mış has­ta­lık­ta bu hüc­re­ler­de var olan anti­jen­le­re yöne­lik geliş­ti­ril­miş monok­lo­nal anti­kor­lar­la başa­rı­lı sonuç­lar elde edil­miş­tir. Hodg­kin örne­ğin­de oldu­ğu gibi bu anti­kor­la­rın özel­lik­le stan­dart teda­vi yak­la­şım­la­rı ile bir­lik­te kul­la­nım­la­rı büyük bir ola­sı­lık­la başa­rı oran­la­rı­nı art­tı­ra­cak­tır. Unu­tul­ma­ma­lı­dır ki, bah­set­ti­ği­miz bu yeni ilaç­lar tek başı­na stan­dart teda­vi­le­rin yeri­ni alma­ya­cak, bir­lik­te kul­la­nı­la­rak bu teda­vi­le­rin gücü­nü artı­ra­cak­tır. İlerl­ey­en süreç için­de göre­ce­ği­miz yeni geliş­me­ler ile de umu­yo­ruz çok daha hede­fe yöne­lik yan etki potan­si­yel­le­ri daha düşük teda­vi uygu­la­ma­la­rı gerçekleşecektir”

HEMO­Fİ­L­İDE DAHA AZ ENJEKSİYON

İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Öğre­tim Üye­si Doç. Dr. Muh­lis Cem Ar da hema­to­log­la­rın eği­ti­miy­le ilgi­li yeni bir uygu­la­ma­dan söz etti. Hema­to­lo­ji­nin çok fark­lı dal­la­ra ayrıl­dı­ğı­nı da belir­ten Doç. Dr. Ar, Artık hema­to­lo­ji­nin için­de de has­ta­lık grup­la­rı­na özel uzman­la­rın yetiş­me­si lazım. Biz de bir mik­tar bu yön­de gidi­şi des­tek­le­mek için o konu­lar­da uzman­laş­mış uzman­lar yetiş­tir­me­yi amaç­la­dık. Bel­li kri­ter­le­re göre genç hema­to­log­la­rı seçe­rek 2 sınıf oluş­tur­duk bu sene için. Len­fo­ma ve kana­ma has­ta­lı­ğı olan hemo­fi­li için oluş­tur­duk. Bu arka­daş­la­ra 6 ay boyun­ca eği­tim vere­ce­ğiz. Dün­ya­da bu konu­da isim yap­mış hoca­lar gele­rek yüz yüze eği­tim veri­yor. Her eği­tim sonun­da bir sına­va girip ne yap­tık­la­rı­nı görü­yor­lar. Hem tıb­bi hem de kişi­sel geli­şim prog­ram­la­rı­nı bu sunu­ma dahil ettik. 6’ncı ayın sonun­da bu bil­gi­le­ri kul­la­na­rak bir sunum yapa­cak­lar ve onlar­dan en iyi puan­la biti­re­ni ve yurt dışın­da bel­li bir süre eği­tim­le­ri­ni devam etti­re­cek­le­ri şekil­de ödül­len­di­re­ce­ğiz” diye konuştu.

TEDA­Vİ­DE YENİ UYGULAMA

Her 10 bin erkek doğum­da bir görü­len kana­ma eği­lim­li sey­re­den kalıt­sal bir has­ta­lık olan hemo­fi­li konu­sun­da yeni bir uygu­la­ma­dan da söz eden Doç. Dr. Ar, Doğuş­tan kana­ma­yı dur­dur­mak için gere­ken ve pıh­tı­laş­ma fak­tö­rü deni­len bir kan pro­te­ini­nin eksik­li­ği sonu­cu olu­şan hemo­fi­li­de has­ta­lar yürü­me­ye baş­la­dık­la­rı yaş­tan iti­ba­ren özel­lik­le diz, dir­sek, ayak bile­ği gibi ağır­lık taşı­yan eklem­ler­de kana­ma­lar­la kar­şı­la­şır­lar. Hemo­fi­lik art­ro­pa­ti adı veri­len ve tek­rar­la­yan kana­ma­la­ra bağ­lı eklem hasa­rı sonu­cun­da geli­şen sakat­lı­ğı anla­tan bu durum hemo­fi­li­nin en önem­li komp­li­kas­yo­nu­dur. Eklem­ler­de mey­da­na gelen kalı­cı hasar has­ta­la­rın sade­ce hare­ke­ti­ni kısıt­la­mak­la kal­maz aynı zaman­da sos­yal yaşam­dan kop­ma­la­rı­na da neden olur, iş gücü kay­bı­na, eği­ti­min aksa­ma­sı­na yol açar. Bu neden­le kana­ma­yı, dola­yı­sıy­la sakat­lı­ğı engel­le­mek ve has­ta­la­rın nor­mal yaşam­la­rı­nı devam ettir­me­le­ri­ni sağ­la­mak ama­cıy­la hemo­fi­li has­ta­la­rı­na erken yaş­lar­dan iti­ba­ren eksik olan pıh­tı­laş­ma pro­te­inin haf­ta­da 23 gün damar yolu ile veril­me­si öne­ril­mek­te­dir. Ancak haf­ta­da 23 kez damar yolu ile teda­vi alma­nın ken­di için­de güç­lük­le­ri var­dır. Her ne kadar damar içi enjek­si­yon ama­cıy­la has­ta­ne­ye gel­mek­ten kur­tar­mak ama­cıy­la has­ta­la­ra ken­di ken­di­le­ri­ne damar içi­ne fak­tör uygu­la­ma bece­ri­si öğre­til­se de has­ta­la­rın çoğu için haf­ta­da bir­kaç kez enjek­si­yon yap­mak bir süre son­ra bık­kın­lık yarat­mak­ta ve teda­vi­de aksa­ma­la­ra neden olmak­ta­dır. Bu bağ­lam­da geliş­ti­ri­len daha uzun etki­li pıh­tı­laş­ma fak­tör­le­ri has­ta­la­rın teda­vi­sin­de önem­li bir rahat­la­ma geti­recek ve yaşam kali­te­le­rin­de belir­gin bir düzel­me­ye yol aça­cak­tır. Has­ta­lar haf­ta­da 23 kez yeri­ne 12 kez enjek­si­yon yapa­rak kana­ma ris­ki­ni kont­rol etme imka­nı­na kavu­şa­cak­tır” dedi.

Kök hüc­re nakil mer­kez­le­ri çoğalıyor

Türk Hema­to­lo­ji Der­ne­ği Yöne­tim Kuru­lu Üye­si Prof. Dr. İlkn­ur Koza­noğ­lu ise Türkiye’de kök hüc­re nakil mer­kez­le­ri­nin sayı­sı­nın her geçen gün art­tı­ğı­nı söy­le­di. Bu sayı­nın 75 oldu­ğu­na vur­gu yapan Prof. Dr. Koza­noğ­lu, Gerek pedi­at­rik ve gerek­se eriş­kin has­ta­la­ra aktif ola­rak nakil yapan mer­kez sayı­sı ise 50 kadar­dır. Türkiye’de Sağ­lık Bakanlığı’ndan ruh­sat­lı pedi­at­rik ve eriş­kin kemik ili­ği nakil mer­kez­le­ri­nin çoğu kemik ili­ği nak­li akti­vi­te­le­ri­ni yıl­lar­dan beri ve üst düzey­de bakım hiz­me­tiy­le sür­dür­mek­te­dir” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment