Hasta takip sistemleri gelişiyor

TEM­MUZ 2016

Elekt­ro­nik güven­lik fir­ma­sı Sen­sor­ma­tic, ger­çek zaman­lı has­ta takip çözü­mü ile sağ­lık sek­tö­rün­de­ki uygu­la­ma­la­rı fark­lı­laş­tı­rı­yor. Ger­çek zaman­lı has­ta takip sis­te­mi, belir­li bir alan içe­ri­sin­de­ki has­ta­la­rın bulun­duk­la­rı konu­mun anlık ola­rak görün­tü­len­me­si­ni sağ­lı­yor. Bakı­mev­le­rin­de bulu­nan Alz­he­imer has­ta­la­rı­na özel bölüm­de, has­ta­la­rın konum ve durum­la­rı anlık ola­rak takip edi­le­bi­li­yor. Has­ta­nın ken­di­si için belir­len­miş ala­nın dışı­na çık­ma­sıy­la, bu bil­gi görev­li per­so­ne­le tele­fon ve bil­gi­sa­yar orta­mın­da bil­di­ri­lir. Ek ola­rak, has­ta­la­rın yere düş­me­si de bu sis­tem­ler­ce algı­la­nı­yor ve has­ta­ya hız­lı müda­ha­le edil­me­si sağlanıyor. 

BEBEK­LER KARIŞMAYACAK

Diğer bir uygu­la­ma ise, has­ta­ne­le­rin doğum bölüm­le­rin­de kul­la­nım için. Bu uygu­la­ma­da, bebek­le­rin doğum­dan son­ra­ki süreç­te karış­ma­sı­nı önle­yen bir eşleş­me sis­te­mi kul­la­nı­lır. Anne ve bebe­ğe ayrı ayrı takı­lan ve hem fizik­sel hem de elekt­ro­nik ola­rak hiç­bir rahat­sız­lık ver­me­yen kim­lik eti­ket­le­ri ile, ola­sı bir bebek karış­ma duru­mu­nun önü­ne geçilebiliyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment