Hasta doktorunu internetten seçiyor

TEM­MUZ 2016

Onli­ne plat­form­la­rın yay­gın­laş­ma­sı­nın sağ­lık ala­nın­da da görül­dü­ğü­ne dik­kat çeken diji­tal pazar­la­ma danış­ma­nı Harun Ünlü­soy, Top­lu­mun %66,3’ü inter­net üze­rin­den hekim araş­tır­ma­sı yapı­yor. Böy­le­ce sağ­lık­ta diji­tal­leş­me­ye Sağ­lık Bakanlığı’nın oluş­tur­du­ğu MHRS sis­te­mi ve özel giri­şim­ler de öncü­lük edi­yor” dedi.

KADIN­LAR DAHA FAZ­LA ARAŞTIRIYOR

İnt­ern­et üze­rin­den sağ­lık­la ilgi­li bil­gi almak ama­cıy­la yapı­lan ara­ma­lar­da kadın­la­rın daha faz­la bir ora­na sahip oldu­ğu­nu belir­ten Ünlü­soy, Kadın­la­rın %75,2’si sağ­lık­la ilgi­li inter­net­te bir araş­tır­ma yapar­ken erkek­ler­de bu oran %60,1 ora­nın­da” dedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment