Harvard Medical School Hastaneleri ile Özel Academic Hospital İşbirliği

HAR­VARD Medi­cal Scho­ol Has­ta­ne­le­ri ile Özel Aca­de­mic Hos­pi­tal has­ta kon­sül­tas­yo­nun­da işbir­li­ği­ne gidi­yor. Bu işbir­li­ği kap­sa­mın­da, Aca­de­mic Hos­pi­ta­l­’­de anı ve teda­vi yön­tem­le­ri konu­sun­da ikin­ci görü­şü Har­vard Tıp Okulu’ndan ala­bi­lecek ve ister­ler­se teda­vi­le­ri­ni Har­vard Tıp Okulu’na bağ­lı has­ta­ne­ler­de yap­tı­ra­bi­le­cek­ler. Konuy­la ilgi­li anlaş­ma, Har­vard Tıp Okulu’ndan Dr. Edwin McCarthy ve Dr. Gil­bert H. Mudge’nin katı­lı­mıy­la düzen­le­nen bir basın top­lan­tı­sı ile kamu­oyu­na duyuruldu.

İlgili Haberler

Leave a Comment