Hareketsizliğin bedeli diz ağrısı

Doç. Dr. Erdem Ertürer

Sade­ce spor­cu­lar değil artık nere­dey­se her­ke­sin diz­le­ri ağrı­yor. Vücu­dun en büyük ve en faz­la yük taşı­yan eklem­le­rin­den biri olan diz, hare­ket­siz­li­ğin ve faz­la kilo­la­rın bede­li­ni ödü­yor. Liv Hos­pi­tal Orto­pe­di ve Trav­ma­to­lo­ji Uzma­nı Doç. Dr. Erdem Ertü­rer hiç­bir sebe­bi yok gibi görü­nen ve hafif baş­la­yan diz ağrı­la­rı­nın nede­ni­ni ve çözü­mü­nü anlat­tı. Belir­gin bir trav­ma yaşa­ma­dı­ğı hal­de diz ağrı­sın­dan şika­yet eden has­ta­lar­da akla gelen ilk teş­his patel­la-femo­ral ağrı send­ro­mu” diğer adıy­la diz önü ağrı­sı olu­yor. Bu has­ta­lık­ta ana rolü diz kapa­ğı kemi­ği yani patel­la oynu­yor. Genel­lik­le nede­ni bazı kas­lar­da­ki den­ge­siz­lik­le­rin patel­la kemi­ği ile diz ekle­mi­ni oluş­tu­ran diğer kemik­ler ara­sın­da bir uyum­suz­luk mey­da­na getir­me­si­dir. Zaman­la bu durum ekle­min ön kıs­mın­da­ki kıkır­dak­lar­da öde­me ve hat­ta zede­len­me­le­re yol aça­rak artan bir ağrı­ya neden olur. Has­ta­da olu­şan şika­yet­le­rin nede­ni sık­lık­la spor ya da egzer­siz yapmamalarıdır.

YOKUŞ VE MER­Dİ­V­EN ÇIKAR­KEN AĞRIR

Bu tür rahat­sız­lık­la­rın en önem­li belir­ti­si yokuş ve mer­di­ven­de artan diz ağrı­sı­dır. Zira bu ağrı zaman­la nor­mal yürü­yüş­ler­de de görül­me­ye baş­lar ve gün­de­lik haya­tı kısıt­lar duru­ma gelir. Bu şika­yet­ler­le baş­vu­ran has­ta­lar­da doğ­ru tanı çok önem­li­dir. Muaye­ne ile diz ağrı­sı oluş­tu­ra­bi­lecek menüs­küs zede­len­me­le­ri, bağ yır­tık­la­rı ya da kireç­len­me ola­rak bili­nen kıkır­dak sorun­la­rı bir­bi­rin­den ayrı­lır. Eklem uyu­mu değer­len­di­ri­lir. Gere­kir­se MR çeki­le­rek özel­lik­le diz içi yapı­la­rın duru­mu ile ilgi­li detay­lı bil­gi sahi­bi olunur.

KAS­LAR GÜÇLENDİRİLMELİ

Uzman­la­ra göre patel­lo- femo­ral ağrı send­ro­mun­da önce­lik­li teda­vi şek­li fiz­yo­te­ra­pi olma­lı. Fiz­yo­te­ra­pi­de diz çev­re­sin­de­ki kas yapı­la­rı güç­len­di­ri­le­rek dizin doğ­ru bir meka­nik­te çalış­ma­sı sağ­la­nır ve böy­le­ce aşın­ma ve ağrı engel­le­nir. Akut ağrı­yı geçir­mek için veya kıkır­dak yapı­sı­nı güç­len­dir­mek için çeşit­li ilaç­lar kul­la­nı­la­bi­lir. Bu önlem­ler­le ağrı­nın geç­me­di­ği durum­lar­da diz içi enjek­si­yon­la­ra da baş­vu­ru­lur. Ancak teda­vi­nin başa­rı­lı olma­sı için önce has­ta­nın egzer­siz ve spor faali­yet­le­ri­ni gün­de­lik yaşan­tı­sı­nın bir par­ça­sı hali­ne getir­me­si gerekir.

İlgili Haberler

Leave a Comment