Hangi diş macunu?

Ecz. Mehmet Müderrisoğlu
Ecz. Meh­met Müderrisoğlu

DİŞ / TEM­MUZ 2016

Ağız koku­su, ülke­miz­de % 2530 ara­sın­da­ki bir yay­gın­lık­ta görü­len ve çok cid­di­ye alın­ma­sı gere­ken önem­li bir sağ­lık soru­nu. Ağız koku­su­nu önle­me­de temel pren­si­bin ağız ve diş temiz­li­ği­nin doğ­ru yapıl­ma­sı oldu­ğu­nu söy­le­yen Ecz. Meh­met Müder­ri­soğ­lu, Eğer ağız koku­su­nun baş­ka bir sebe­bi yok­sa doğ­ru diş macu­nu ile gün­de 2 defa diş fır­ça­la­mak yeter­li ola­cak­tır” dedi. Ecz. Müder­ri­soğ­lu, ağız hij­ye­ni, ağız koku­su­nun neden­le­ri, ağız koku­su ile baş etme yol­la­rı ve doğ­ru diş macu­nu seçi­mi hak­kın­da önem­li bil­gi­ler verdi.

Tıp dilin­de Hali­to­sis ola­rak bili­nen ağız koku­su­nu önle­mek üze­re for­mü­le edil­miş ve medi­kal anlam­da çözüm­ler sunan diş macun­la­rı ile ağız koku­sun­da daha etki­li sonuç­lar alı­na­bi­le­ce­ği­ni belir­te­rek, Çin­ko içe­ren diş macun­la­rıy­la ağız koku­sun­dan kur­tul­mak müm­kün. Çinko’nun ağız koku­su yapan uçu­cu sül­für bile­şik­le­ri­ni etki­siz hale geti­re­rek koku­yu orta­dan kal­dır­dı­ğı kli­nik test­ler­de görül­müş­tür. Çin­ko, bak­te­ri pla­ğı ve diş taşı geli­şi­mi­nin önlen­me­si­ne de yar­dım eder” dedi.

Laden otu ile koruma

Doğal korun­ma yön­tem­le­rin­den de bah­se­den Müder­ri­soğ­lu, şun­la­rı belirt­ti: Ülke­mi­zin Akde­niz kıyı­la­rın­da laden otu ola­rak bili­nen Cis­tus Cre­ti­cus ekst­re­si ağız hij­ye­ni­nin sağ­lan­ma­sı­na, diş­le­ri ve diş etle­ri­ni mik­rop­la­ra kar­şı doğal ola­rak koru­ma­ya yar­dım­cı olur. Cis­tus içe­ren bir diş macu­nu ile etki­li bir ağız ve diş bakı­mı yapa­rak ağız hij­ye­ni­ni sağ­la­ya­bi­lir ve ağız koku­su­nun önem­li bir etme­ni­ni orta­dan kaldırabilirsiniz”

floridli_dis_macunu

SLS, para­ben, trik­lo­san zararlı

Ağız koku­su soru­nu yaşa­yan­la­rın, bağı­şık­lık sis­te­mi­ni zayıf­la­tan ve kan­se­ro­jen trik­lo­san mad­de­si­ni içe­ren ağız bakım ürün­le­ri­ni kul­lan­ma­ma­sı­nı öne­ren Ecz. Meh­met Müder­ri­soğ­lu, Ağzın­da ağız içi yara­lar yani aft olan­lar da SLS içe­ren diş macun­la­rın­dan uzak dur­ma­lı­dır. Oslo Üniversitesi’nde yapı­lan bir araş­tır­ma­da bu mad­de­nin aft olu­şu­mu­nu tetik­le­di­ği görül­müş­tür. Para­ben deni­len kan­se­ro­jen mad­de de bazı diş macun­la­rın­da bulun­mak­ta­dır. Tüke­ti­ci­nin has­sa­si­ye­ti nede­niy­le bazı fir­ma­lar artık para­ben içer­me­yen diş macun­la­rı çıkar­ma­ya baş­la­dı” diye konuştu. 

Beyaz­lat­mak dişe zarar veriyor

Ecz. Müder­ri­soğ­lu, son ola­rak diş beyaz­lat­ma­nın aşın­dır­ma ve çürü­ğe zemin hazır­la­ma gibi risk­le­ri oldu­ğu­na dik­kat çeke­rek, diş­le­ri aşın­dır­ma­yan ve doğal beyaz­lı­ğı­nı orta­ya çıka­ran ürün­le­rin ter­cih edil­me­si­ni istedi.

İlgili Haberler

Leave a Comment