Hamileleri gripten lahana koruyor

Kadın­la­rın haya­tın­da­ki en özel dönem­ler­den biri olan gebe­lik­te, özel­lik­le kış ayla­rın­da has­ta­lık­la­ra kar­şı daha da özen­li olun­ma­sı uya­rı­sın­da bulu­nan Kadın Has­ta­lık­la­rı ve Doğum Uzma­nı Op. Dr. Cüneyt Genç, bu dönem­de anne ve bebe­ğin sağ­lı­ğı açı­sın­dan bazı ted­bir­le­rin altı­nı çizi­yor: Gebe­lik­te gri­bal enfek­si­yo­na yaka­la­nıl­ma­sı halin­de erken teda­vi çok önem­li­dir. Anne aday­la­rı ilk iki gün evde din­len­me­li ve has­ta­lı­ğın diğer insan­la­ra bula­şıp sal­gın hali­ne dönüş­me­si­ni engel­le­me­li­dir. Has­ta­lık süre­sin­ce faz­la­sıy­la ter­le­me yaşan­dı­ğı için grip vücu­da su kay­bet­ti­rir. Bu yüz­den gün­de en az 3 lit­re sıvı alın­ma­lı­dır. Sade­ce su ola­rak değil, 5 kupa­yı geç­me­mek şar­tı ile ıhla­mur, zen­ce­fil çay­la­rı, vita­min des­te­ği için taze mey­ve sula­rı gibi sıvı­lar da alı­na­bi­lir. Ter­le­me aynı zaman­da vücut­ta­ki elekt­ro­lit­le­rin kay­be­dil­me­si­ne de neden olur. Bunun için anne aday­la­rı mine­ral­li maden sula­rı içe­rek kay­bet­tik­le­ri elekt­ro­lit­le­ri tek­rar tak­vi­ye edebilirler.

Hem sıvı hem de anti­ok­si­dan özel­li­ği ile bulu­na­bi­lir­se kar­puz, beyaz ve kır­mı­zı laha­na da immün sis­tem güç­len­di­ri­ci glu­ta­mi­ne içer­di­ği için vücut diren­ci açı­sın­dan fay­da­lı­dır. Vücut diren­ci­ni art­tı­ran diğer besin­ler­den yani C vita­mi­ni içe­ren mey­ve­ler, bro­ko­li, ıspa­nak, tat­lı pata­tes ve sarım­sa­ğı da tüket­mek­te fay­da var. Yani alı­na­cak tüm seb­ze, mey­ve ve sıvı­lar anne aday­la­rı­nın has­ta­lı­ğa kar­şı diren­ci­ni art­tı­ra­cak ve grip ile müca­de­le­de yarar sağlar.”

İlgili Haberler

Leave a Comment