Halkının tamamı okur-yazar olan ülke: KÜBA

Res­mi adı Küba Cum­hu­ri­ye­ti” olan Müca­de­le Ülke­si” Küba, Isla de la Juven­tud ve takım ada­la­rın yanı sıra, Küba ada­sın­dan olu­şur. En büyük şeh­ri ve baş­ken­ti Hava­na olan Küba­’­nın kuze­yin­de 150km uzak­lık­ta ABD, batı­sın­da Mek­si­ka, Baha­ma­lar, güne­yin­de Cay­man Ada­la­rı, Jama­ika, güney­do­ğu­sun­da ise Haiti ve Domi­nik Cum­hu­ri­ye­ti var­dır. Kara­yip­le­r­’­de en geniş yüzöl­çü­mü­ne sahip ve 11 mil­yon­luk nüfu­su ile en kala­ba­lık ada mil­le­ti olan Küba, 28 Ekim 1492’de Kris­tof Kolomb tara­fın­dan keş­fe­dil­di. 1898’e kadar İsp­any­a’­n­ın bir top­ra­ğı ve yer­yü­zü­nün en büyük 13. ada­sı olan Küba, 1902’de ise res­mi bağım­sız­lı­ğı­nı kazandı.

Şeker­ka­mı­şı, tütün, turunç­gil, kah­ve ve pirinç önem­li üre­tim ve ihra­cat kalem­le­rin­den olan Küba­’­nın eko­no­mik iti­ci gücü Kana­da ve Avru­pa Bir­li­ği­’n­den gelen turist­ler saye­sin­de turizm oldu. Çin Halk Cum­hu­ri­ye­ti, Kana­da, İsp­anya ve Hol­lan­da en büyük dış tica­ret part­ner­le­ri olan Küba, Nike­l­’­de dün­ya üre­ti­mi­nin yüz­de 6.4’ünü ger­çek­leş­tir­mek­te­dir. 1982’de UNES­CO tara­fın­dan Dün­ya Kül­tür Mira­sı” lis­te­si­ne alı­nan Küba­’­yı 50 yıl yöne­ten efsa­ne lide­ri Fidel Kast­ro, 25 Kasım 2016’da 90 yaşın­da öldü. Bu say­fa­ya sığ­dı­ra­ma­ya­ca­ğı­mız Küba Dev­ri­mi” son­ra­sın­da hız­la geliş­ti ve refah düze­yi yük­sel­di. Küba­’­da hal­kın tama­mı­na yakı­nı okur yazardır.

İlgili Haberler

Leave a Comment