Halk sağlığında da konu barış”

EYLÜL 2016

19. Ulu­sal Halk Sağ­lı­ğı Kong­re­si, Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Halk Sağ­lı­ğı Ana­bi­lim Dalı ve HASU­DER işbir­li­ği ile 1014 Ekim tarih­le­ri ara­sın­da İzmir’de Çeş­me Ilı­ca Hotel­de siz­le­rin değer­li kat­kı­la­rıy­la gerçekleştirilecek.

Kong­re­de tüm dün­ya­yı etki­le­yen savaş, çatış­ma­lar ve göçün yol açtı­ğı sağ­lık sorun­la­rı­nın ana tema ola­rak tar­tı­şıl­ma­sı­na karar veril­di. Savaş ve göçün yara­lan­ma, has­ta­lık, ölüm­lü­lük, engel­li­lik üze­rin­de­ki etki­le­ri­nin tanım­lan­ma­sı­nın yanı sıra, birin­cil korun­ma yak­la­şı­mıy­la savaş ve çatış­ma­la­rın önlen­me­si, barı­şın korun­ma­sı ve yeni­den oluş­tu­rul­ma­sı­nın da tar­tı­şıl­ma­sı hedef­le­ni­yor. Kong­re­nin ismi bu yak­la­şım ve vur­guy­la, DSÖ’nün Health as A Brid­ge for Peace” kav­ra­mın­dan esin­le­ne­rek Halk Sağ­lı­ğı: Barış İçin Bir Köp­rü” ola­rak belirlendi. 

İlgili Haberler

Leave a Comment