Güven Yaşam’da sağlıksız davranışlar değiştiriliyor

Güven Çay­yo­lu Sağ­lık Kam­pü­sü içe­ri­sin­de hiz­met veren Güven Yaşam, kişi­nin ruhen, bede­nen ve zih­nen iyi his­set­me­si­ni sağ­la­ya­rak hayat kali­te­si­ni iyi­leş­ti­re­bil­me­si ve sağ­lık­lı dav­ra­nış­lar kazan­ma­sı için kişi­ye özel yaşam des­tek prog­ram­la­rı uygu­la­ma­sı­nı baş­lat­tı. Türkiye’de bir ilk olan prog­ram saye­sin­de birey sağ­lık­sız dav­ra­nış­la­rı­nı fark edip değiş­ti­ri­yor, sağ­lık­lı bir yaşam için doğ­ru seçim­ler yapıyor.

Güven­le Yeni­len Prog­ra­mı, birey­le­rin sağ­lık­lı yaşam dav­ra­nış­la­rı konu­sun­da far­kın­da­lık kazan­ma­sı­nı amaç­lı­yor. Beden­sel, ruh­sal ve sos­yal yön­den bütün­sel bir iyi­lik prog­ra­mı olan Güven­le Yeni­len; her­kes için koru­yu­cu ve teda­vi edi­ci bir yapı oluş­tu­ru­yor. Güven Yaşam’a gelen birey­ler, check-up’tan geçi­ril­dik­ten son­ra, 3 gün­lük kişi­sel bir prog­ra­ma baş­lı­yor. Prog­ram iç has­ta­lık­la­rı uzma­nı, sağ­lık­lı yaşam aile danış­ma­nı, psi­ki­yat­rist, psi­ko­log, diye­tis­yen, fiz­yo­te­ra­pist, G4 Per­so­nal Tra­iner, nefes tera­pis­ti, müzik, sanat ergo­te­ra­pis­ti, yoga/meditasyon uzma­nı, SPA danış­ma­nı ve yemek hazır­la­ma uzma­nı eşli­ğin­de yapılıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment