Güneydoğu Asya’nın Katolik” nüfuslu 2. büyük ülkesi: DOĞU TİMOR

Layout 1MAYIS 2015

Res­mi adı Doğu Timor Demok­ra­tik Cum­hu­ri­ye­ti” olan Doğu Timor, Güney­do­ğu Asya’da Ata­uro ve Jaco ada­la­rı ile Oecus­si-Ambe­no böl­ge­si­ni kap­la­yan bir ada ülkedir.

Tek kom­şu­su Endonezya’ya bağ­lı Batı Timor” olan Doğu Timor’un 14,609 km² yüz ölçü­mü, 1.100.000 nüfu­su bulunmaktadır.

16. yüzyıl’da Por­te­kiz kolo­ni­si olan Doğu Timor, 1975’de kesin ola­rak Endonezya’nın 27. vila­ye­ti oldu.

1999’da Endo­nez­ya, böl­ge­nin kont­ro­lü üze­rin­de­ki iddi­ala­rın­dan vaz­ge­çin­ce, 20 Mayıs 2002’de bağım­sız­lı­ğı­nı kaza­nan Doğu Timor, Güney­do­ğu Asya’nın Kato­lik nüfu­su­na sahip 2. büyük dev­le­ti oldu.

Doğu Timor’un baş­ken­ti Dili”dir.

timor-02

Cum­hu­ri­yet­le yöne­ti­len ve kişi başı 800 USD mil­li geli­re sahip olan Doğu Timor, satın alma gücü pari­te­si açı­sın­dan Asya’nın ve Dünya’nın en fakir ülke­le­rin­den biridir.

İns­ani Geliş­me Endek­si­ne göre orta geliş­miş bir ülke olan Doğu Timor, dün­ya dev­let­le­ri ara­sın­da geliş­miş­lik bakı­mın­dan 142. sıra­da­dır. Doğu Timor’un eko­no­mi­si tarı­ma dayalıdır.

timor-04

İlgili Haberler

Leave a Comment