Güneşten yeterli D Vitamini alamıyoruz, kanser riskine girmeye gerek yok”

Prof. Dr. Murat Borlu, Prof. Dr. Nahide Onsun (ortada), Prof. Dr. Emel Bülbül Başkan
Prof. Dr. Murat Bor­lu, Prof. Dr. Nahi­de Onsun (orta­da), Prof. Dr. Emel Bül­bül Başkan

GÜN­CEL / MAYIS 2016

Mayıs ayı­nın ilk haf­ta­sı Deri Kan­ser­le­ri Far­kın­da­lık Haf­ta­sı”. Euro­me­la­no­ma ve Eau Ther­ma­le Avène’in ana spon­sor­lu­ğun­da ger­çek­leş­tir­di­ği Euro­me­la­no­ma Deri Kan­ser­le­ri Tara­ma Kam­pan­ya­sı” hal­kın deri kan­se­ri­ne kar­şı bilinç­len­di­ril­me­si­ni amaç­lı­yor. Birey­le­rin kan­ser ris­ki taşı­yıp taşı­ma­dı­ğı­nı öğre­ne­bil­me­si için Türkiye’nin bir çok ilin­de üni­ver­si­te has­ta­ne­le­rin­de ücret­siz muaye­ne imka­nı sunuldu.

Euro­me­la­no­ma Tür­ki­ye Koor­di­na­tö­rü Prof. Dr. Nahi­de Onsun, mela­nom­la ilgi­li şu bil­gi­le­ri verip uya­rı­lar­da bulundu:

ABD’de her 3 kan­ser vaka­sın­dan biri deri kanseridir.

Çocuk­luk yaşın­da geçi­ri­len güneş yanık­la­rı DNA hasa­rı­na sebep oldu­ğu için, çocuk ve genç­ler­de güneş yanık­la­rı­nı önle­mek için çok dik­kat­li olma­mız gerekiyor.

Çocuk­luk­tan iti­ba­ren güneş­ten mut­la­ka korun­ma­lı ve yük­sek fak­tör­lü güneş koru­yu­cu­la­rı kul­lan­ma­lı­dır. Çocuk­la­rın gün­de sade­ce 15 daki­ka güne­şe çıkar­mak yeterlidir.

11.0016.00 saat­le­ri ara­sın­da koru­yu­cu­lar yeter­li değildir.

Aile­sin­de baş­ka bazı kan­ser­ler, özel­lik­le de pank­re­ans kan­se­ri olan­lar deri kan­se­ri açı­sın­dan daha faz­la risk altındadır.

Açık ten ren­gi, güneş yanı­ğı eği­li­mi, renk­li göz, kızıl saç risk faktörleridir.

Erken tanı ile yüz­de 95 ora­nın­da basit ve mas­raf­sız bir şekil­de teda­vi edi­le­bi­len deri kan­ser­le­ri, geç kalın­dı­ğın­da yüz­de 90 ora­nın­da öldü­rü­cü olabilmektedir.

65 yaşı­na kadar kadın­lar, ondan son­ra erkek­ler daha faz­la risk altındadır.

Şu anda genç yaş gru­bun­da en sık görü­len ikin­ci deri kan­se­ri mela­nom­dur. Solar­yum bunun önem­li bir nede­ni­dir. Ayrı­ca döv­me de deri kan­se­ri için önem­li bir risk fak­tö­rü olabilir.

Mela­nom, erkek­ler­de daha çok sırt, kadın­lar­da bacak böl­ge­sin­de görülmektedir.

Saçı olma­yan erkek­ler­de saç­lı deri böl­ge­sin­de göz­le görül­me­yen ancak elle his­se­di­le­bi­len kan­ser­ler gelişebilir.

Türkiye’de güne­şin eği­mi nede­niy­le yeter­li D Vita­mi­ni alı­na­ma­mak­ta­dır. Bunun için D vita­mi­ni tak­vi­ye ola­rak alın­ma­lı ve güneş altın­da 15 daki­ka­dan faz­la bulunmamalı.

Yıl­da bir kez deri muaye­ne­si yaptırılmalı.

İlgili Haberler

Leave a Comment