Güneş korununca güzel

Prof. Dr. Ertuğ­rul H. Aydemir

DER­MA­TO­LO­Jİ / TEM­MUZ 2016

Deri kan­se­ri­ne giden yol aslın­da çocuk­luk­ta baş­lı­yor. İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Cer­rah­pa­şa Tıp Fakül­te­si Deri ve Züh­re­vi Has­ta­lık­lar Ana­bi­lim Dalı Öğre­tim Üye­si Prof. Dr. Ertuğ­rul H. Ayde­mir, ilk 18 yaş içe­ri­sin­de istik­rar­lı bir şekil­de güneş koru­yu­cu ürün­ler kul­lan­ma­nın mela­nom dışı deri kan­se­ri ris­ki­ni % 78 azalt­tı­ğı­nı vurguluyor. 

Bilim güneş­ten korun­mak­la ilgi­li ne söylüyor?

Deri sağ­lı­ğı­mız için, güneş­ten korun­mak çok önem­li, korun­ma­nın çocuk­luk çağ­la­rın­dan baş­la­tıl­ma­sı ise, çok daha faz­la önem­li­dir. İlk 10 yıl­da­ki güneş yanık­la­rı­nın mela­nom teh­li­ke­si­ni büyük ölçü­de art­tır­dı­ğı­nı hepi­miz bili­yo­ruz, işte bu neden­le güneş­ten korun­ma­nın ilk yaş­lar­dan baş­la­tıl­ma­sı çok önem­li­dir. UVB ve UVA koru­yu­cu­la­rı­nın DNA hasa­rı­nı ve P53 mutas­yon­la­rı­nı önle­yip, pre­kan­se­röz­le­rin ve deri kan­ser­le­ri­nin geli­şi­mi­ni engel­le­di­ği çalış­ma­lar­la gös­te­ril­miş­tir. İlk 18 yaş içe­ri­sin­de SPF 15 bir koru­yu­cu­nun istik­rar­lı kul­la­nıl­ma­sı mela­nom dışı deri kan­se­ri ris­ki­ni % 78 azal­tır. Düzen­li gün per­de­si kul­la­nı­mı UV etki­len­me­si­ni % 80 kadar azalt­tı­ğın­dan deri yaş­lan­ma­sı da çok önem­li ölçü­de etki­le­nir ki, foto yaş­lan­ma­nın da yaşa­mın ilk yıl­la­rın­dan baş­la­dı­ğı­nı düşü­nür­sek, korun­ma­nın erken baş­la­tıl­ma­sı­nın öne­mi bir kez daha vur­gu­lan­mış olur. 

cocuk-gunes-kremiİyi bir güneş koru­yu­cu han­gi özel­lik­le­re sahip olmalı?

Bir gün­per­de­si:

İyi tole­re edil­me­li, aller­jik ve irri­tan olmamalı,

Renk­siz, koku­suz, say­dam, yağ­sız özel­lik­ler­le hoş bir koz­me­tik yapı­sı olmalı,

Deri­de yan­ma, bat­ma yap­ma­ma­lı, deri­yi ve elbi­se­le­ri boyamamalı,

Hem UVA ve hem de UVB’yi tutmalı,

Fotos­ta­bil olmalı,

Suya, tere, deni­ze kuru­lan­ma­ya, ısı­ya daya­nık­lı olmalı,

Uçu­cu olmamalı,

Yük­sek koru­ma fak­tör­lü olmalı,

Stra­tum kor­ne­uma sıkı yapı­şıp, uzun etki­li olmalı,

Ucuz olma­lı.

gunes-11Bu ürün­le­ri kul­la­nır­ken en sık yapı­lan hata­lar neler oluyor?

Deri tipi­ne uygun olma­yan seçim. (Genel­de SPF 15< üze­ri önerilir),

Ardar­da iki gün kalı­na­cak­sa ikin­ci gün hasar daha faz­la ola­ca­ğı için daha yük­sek koruma,

Yeter­siz mik­tar­da ürün kul­lan­ma. (2mg/cm2 olma­lı­dır (30 ml tüm vücuda.),

Açık ala­nın tümü­ne düzen­li sür­me­mek. (Tüm ala­na düzen­li sür­me­nin yanı­sı­ra, uçlar için özel bir özen gösterilmelidir.)

Ürü­nü geç sür­me. (Çık­ma­dan 2030 daki­ka önce sürülmelidir.)

Yeter­li sık­lık­ta yeni­le­me­me. (Zaman­la koru­ma değe­ri düşer, 23 saat­te bir yeni­len­me­li­dir.) Aşı­rı yüz­me ve aşı­rı efor­dan son­ra da yeni­le­me gerekir.

Etki­si geç­miş ürün kul­la­nı­mı. (3 yıl kul­la­nım süre­si var­dır, sıcak­ta bek­ler­se bu süre azalır.)

İlgili Haberler

Leave a Comment