Günde 4 saatten uzun süre ayakta kalıyorsanız dikkat!

Op. Dr. Mus­ta­fa Kar

Bacak varis­le­ri, yetiş­kin nüfu­sun % 1520’sini etki­li­yor. Top­lar­da­mar­la­rın geniş­le­me­si, uza­ma­sı ve kıv­rım­lı hal alma­sı ola­rak tanım­la­nan varis, 4 saat­ten faz­la ayak­ta kalan­lar­da 3 kat daha faz­la olu­şur. Varis; gebe­lik, obe­zi­te, duruş bozuk­luk­la­rı, kabız­lık, doğum kont­rol hap­la­rı ve hor­mon teda­vi­le­ri gibi çeşit­li neden­ler­le de orta­ya çıka­bil­mek­te­dir. Kalı­tım, risk­li yaşam tar­zı ve siga­ra kul­la­nı­mı önde gelen risk fak­tör­le­ri ola­rak gös­te­ril­mek­te­dir. Aile­sin­de varis öykü­sü olan kişi­ler­de bu has­ta­lı­ğın görül­me ris­ki 4 kat faz­la­dır. Memo­ri­al Antal­ya Has­ta­ne­si Kalp ve Damar Cer­ra­hi­si Bölümü’nden Op. Dr. Mus­ta­fa Kar, varis­ten koru­ma yön­tem­le­ri ve teda­vi yön­tem­le­ri hak­kın­da bil­gi verdi.
A HAR­Fİ EGZERSİZİ

Varis teda­vi­sin­de amaç, şika­yet­le­ri azalt­mak ve yaşam kali­te­si­ni art­tır­mak­tır. Has­ta­lık genel­lik­le iyi huy­lu seyir gös­ter­di­ğin­den has­ta­la­rın çoğu ame­li­yat edil­mez. Büyük varis­le­ri olan has­ta­lar­da, kana­ma veya bacak ülse­ri gibi durum­lar geli­şir­se, cer­ra­hi teda­vi yön­tem­le­ri uygu­la­nır. Vari­se neden olan etken­ler orta­dan kal­dı­rıl­ma­dık­ça bel­li bir süre son­ra has­ta­lık tekrarlayabilir.

Varis­ten korun­mak için:
■ Bol bol hare­ket edin. Yürü­me, yüz­me, bisik­let gibi sürek­li­li­ği olan hare­ket­le­ri ter­cih edin. Yaz ayla­rın­da uzun süre­li güneş ban­yo­la­rın­dan kaçının.
■ Bir saat­ten daha uzun süre otur­ma­yın ya da ayak­ta kal­ma­yın. Gün içe­ri­sin­de bir­kaç kez bacak­la­rı yük­sek­te tut­mak yararlıdır.
■ Ayak­la­rı­nız­la A har­fi yapa­cak gibi topuk­la­rı uzak­laş­tı­rıp, baş­par­mak­la­rı bir­leş­ti­rin. Topuk­la­rı bir­leş­ti­rip par­mak­la­rı uzak­laş­tı­ra­rak V har­fi yapın. Topuk­la­rı­nız yer­de kal­sın, ayak­la­rı­nı­zın ön kıs­mı­nı yuka­rı kal­dı­rın. Son­ra ayak­la­rı­nı­zın önü yer­le temas­tay­ken topuk­la­rı­nı­zı yuka­rı kal­dı­rın. Hare­ket­le­rin hep­si­ni 10’ar kez tekrarlayın.
■ Soğuk suy­la bacak­la­ra duş yapın. Cil­de uygu­la­nan soğuk su kanın kal­be dönü­şü­nü hızlandırır.
■ Bol giy­si­le­ri ter­cih edin.
■ Topuk yük­sek­li­ği 5 cm’den faz­la olan ayak­ka­bı­la­rı giymeyin.
■ Bes­len­me­ni­ze dik­kat edin, gün­de en az iki lit­re sıvı tüke­tin ve siga­ra içmeyin.
■ Dok­tor öne­ri­si olma­dan varis çora­bı kul­lan­ma­yın ancak tav­si­ye edil­diy­se düzen­li giy­me­ye özen gösterin.”

İlgili Haberler

Leave a Comment