GÜEROS: Bir Meksiko Filmi

Layout 1SİN­EMA / EYLÜL 2016

2014 yılın­da viz­yo­na giren Güeros için­de geç­ti­ği şehir olan Meksiko’ya da son dere­ce uygun kaotik, zen­gin, eğlen­ce­li ve zeki­ce işlen­miş bir hika­ye anlatıyor. 

Fil­min adı Güeros” İspanyolca’da açık ten­li kişi­ler için kul­la­nı­lan argo bir söz­cük, ancak Meksika’da çoğun­luk­la üst sınıf” ile eş anlam­lı ola­rak da kul­la­nı­lı­yor. Yönet­men Ruiz­pa­la­ci­os, film boyun­ca bu keli­mey­le oyna­ya­rak Mek­si­ka top­lu­mun­da­ki sınıf­sal ayrım­la­ra ve ırk­çı­lı­ğa zeki­ce doku­nuş­lar­da bulunuyor.

Film, Latin Amerika’nın en büyük üni­ver­si­te­si Uni­ver­si­dad Naci­onal Aut­ó­no­ma de México’da1 1999 yılın­da baş­la­yan ve 292 gün süren öğren­ci boy­ko­tu döne­min­de geçi­yor. Fil­min mer­ke­zin­de boy­kot­tan ola­bil­di­ğin­de ken­di­le­ri­ni soyut­la­ma­ya çalı­şan Somb­ra ve San­tos isim­li iki ev arka­da­şı, ve onla­ra son­ra­dan katı­lan Sombra’nın kar­de­şi Tom­ás ve öğren­ci boy­ko­tu­nun aktif bir üye­si olan Ana var. 

Somb­ra ve San­tos oku­la git­me­dik­le­ri ve yapa­cak baş­ka hiç­bir şey­le­ri de olma­dı­ğı için evde vakit öldür­mek­ten iba­ret bir hayat sür­dür­mek­te­dir­ler. Ta ki Sombra’nın kar­de­şi Tom­ás artık ken­di­siy­le baş ede­me­yen anne­si tara­fın­dan ağa­be­yi­nin yanı­na gön­de­ri­le­ne kadar. Tom­ás, abi­si ve ev arka­da­şı Santos’un sür­dür­dü­ğü mono­ton ve amaç­sız haya­ta uyum sağ­la­ya­maz ve onun varı­şın­dan son­ra film bir yol fil­mi­ne dönü­şür, yolun hede­fin­de ise Tomás’ın bir idol ola­rak gör­dü­ğü ölmek­te olan folk şar­kı­cı­sı Epig­me­nio Cruz vardır.

sinema

Epig­me­nio, yönet­men Ruizpalacios’un Mayıs 2015’te IndieWire’a ver­di­ği bir röpor­taj­da2 açık­la­dı­ğı üze­re, Bob Dylan’ın bir anek­do­tun­dan esin­le­ne­rek yarat­tı­ğı bir karak­ter­dir. Bob Dylan, ido­lü olan folk şar­kı­cı­sı Woody Guthrie’nin Brooklyn’de bir has­ta­ne­de yat­tı­ğı­nı öğre­nir ve ölme­den önce ido­lüy­le tanı­şa­bil­mek için Minnesota’dan New York’a bazen otos­top çeke­rek bazen de tren­le sür­dür­dü­ğü bir yol­cu­lu­ğa çıkar. Bir gen­cin ido­lüy­le tanı­şa­bil­mek uğru­na ülke­nin öbür ucu­na bir yol­cu­lu­ğa çık­ma­sı fik­rin­den etki­le­nen Ruiz­pa­la­ci­os, bu fik­ri fil­min­de Tomás’ın Epigmenio’yu ara­yı­şın­da can­lan­dır­mış. Tomás’ın Epig­me­nio ile kar­şı­laş­ma­sı­nın düş kırık­lı­ğı­na uğra­tı­cı olma­sı­nın önem­li oldu­ğu­nu söy­lü­yor, çün­kü insa­nın ile­ti­şi­me geç­ti­ği şey sanat ese­ri­nin ken­di­si, onun arka­sın­da­ki kişi değil. Bu yüz­den bu tür kar­şı­laş­ma­la­rın genel­lik­le bir hayal kırık­lı­ğı oldu­ğu­na inanıyor.

Ruiz­pa­la­ci­os, fil­min doğup büyü­dü­ğü şehir olan Meksiko’ya bir aşk mek­tu­bu yaz­ma ihti­ya­cın­dan orta­ya çık­tı­ğı­nı ve fil­mi çeker­ken şeh­ri­ni yeni­den keş­fet­ti­ği­ni, şeh­rin için­de­ki sınır­la­rı aşma­nın, onu daha iyi tanı­ma­nın ve sonun­da da şehir­le bir olma­nın fil­min ana amaç­la­rı oldu­ğu­nu söy­lü­yor. Siz de fil­mi izler­ken Meksiko’nun bir­çok fark­lı tara­fı­nı keşfediyorsunuz.

Fil­min bir baş­ka özel­li­ği de ken­di ken­di­siy­le dal­ga geç­me­si. Film­de ara sıra oyun­cu­lar fil­min senar­yo­suy­la ve genel ola­rak sine­ma dün­ya­sı ile ilgi­li eleş­ti­rel yorum­lar yapıyorlar. 

Kısa­ca Güeros, Ruizpalacios’un ken­di­si­ni yara­tan ve büyü­ten şehir­le çık­tı­ğı olduk­ça keyif­li, bir o kadar da sami­mi bir yol­cu­luk ve bu sami­mi­ye­tin getir­di­ği doğal­lık­la yol­cu­luk boyun­ca ken­di­siy­le de şeh­riy­le de acı­ma­sız­ca dal­ga geç­mek­ten çekinmiyor. 

1 Mek­si­ka Ulu­sal Özerk Üniversitesi 

2 http://www.indiewire.com/2015 /05/in­ter­vi­ew-in-gueros-dir-alon­so-ruiz­pa­la­ci­os-redis­co­ve­red-mexi­co-city-via-a-uni­que-road-trip-171217/

İlgili Haberler

Leave a Comment