Güçlü bağışıklık sistemi için probiyotik şart

Prof. Dr. Raşit Yağcı
Prof. Dr. Raşit Yağcı

PRO­Bİ­Y­OT­İK / OCAK 2016

Kış mev­si­mi­nin gel­me­siy­le bir­lik­te baş­ta grip olmak üze­re çeşit­li enfek­si­yon­la­rın arta­bi­le­ce­ği­ne dik­kat çeken uzman­lar, bu has­ta­lık­la­rın önlen­me­sin­de pro­bi­yo­tik­le­rin önem­li oldu­ğu­nu söy­le­di. Ege Üni­ver­si­te­si Tıp Fakül­te­si Çocuk Has­ta­lık­la­rı ve Gast­ro­en­te­ro­lo­ji Uzma­nı Prof. Dr. Raşit Yağ­cı, enfek­si­yon­la­rın önlen­me­sin­de ve bu has­ta­lık­lar nede­niy­le sık sık anti­bi­yo­tik alan­la­ra bağır­sak mik­rof­lo­ra­sı­nı düzen­le­me­ye yar­dım­cı pro­bi­yo­tik des­tek­ler veril­me­si­ni tav­si­ye etti.

Mev­sim geçiş­le­ri ve kış döne­mi­nin özel­lik­le oku­la yeni baş­la­yan çocuk­lar için mik­rop ve bak­te­ri­ler­le tanış­ma döne­mi oldu­ğu­nu belir­ten Prof. Dr. Yağ­cı, Çocuk­lar bu dönem­de baş­ta grip olmak üze­re çeşit­li bula­şı­cı enfek­si­yon­la­ra yaka­la­na­bi­lir. Bu neden­le hij­yen kural­la­rı­na ve bes­len­me­ye dik­kat etmek gere­kir. Çocuk­lar­da el hij­ye­ni­ne dik­kat edil­me­li­dir, özel­lik­le yemek­ler­den önce ve son­ra el yıka­ma alış­kan­lı­ğı kazan­dı­rıl­ma­lı­dır. Mey­ve ve seb­ze ağır­lık­lı bes­len­me­le­ri­ne özen gös­te­ril­me­li, bun­la­rın hazır­lan­ma­sı sıra­sın­da hij­yen kural­la­rı­na uyul­ma­lı­dır. İyi hava­lar değer­len­di­ril­me­li, doğa­da ve park­lar­da daha faz­la zaman geçi­ril­me­li­dir” dedi.

Bu dönem­de has­ta­lık­la­rı önle­me­nin ilk şar­tı­nın bağı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­di­ril­me­si oldu­ğu­nu belir­ten Yağ­cı, bağı­şık­lık sis­te­mi­nin güç­len­me­sin­de pro­bi­yo­tik bes­len­me­nin öne­mi­ne dik­kat çek­ti. Prof. Dr. Yağ­cı, şun­la­rı söyledi:

Tabi­atın gös­ter­di­ği kural­la­ra uymaz­sak aler­ji­ler ve diğer has­ta­lık­lar arta­cak. Çocu­ğun özel­lik­le nor­mal doğum­da tanış­tı­ğı bak­te­ri­ler, bebek­lik­ten iti­ba­ren sağ­lı­ğı­nı da yöne­tir. Bu bak­te­ri­le­ri ne kadar sağ­lık­la kar­şı­lar ve korur­sak o kadar sağ­lık­lı kalı­rız. Çocu­ğun çok küçük yaş­lar­dan iti­ba­ren fer­men­te ürün­le­re alış­tı­rıl­ma­sı gere­kir. Çocuk­la­rı doğ­ru yiye­cek­le­re alış­tı­rır ve mar­ket ürün­le­ri­ne gir­mez­sek, her zaman doğ­ru ürün­le­ri ter­cih eder. İyi beyin geli­şi­mi oldu­ğu için zeka puanı yük­sek olur. Fer­men­te yani içi­ne bak­te­ri karış­tı­rı­lan tüm ürün­ler iyi­dir. Bun­lar, yoğurt, pey­nir, ev tur­şu­su, şal­gam ve boza fer­men­te ürün­ler­dir ve çok iyi­dir. Bir bes­len­me des­tek ürü­nü olan pro­bi­yo­tik­ler de fer­men­te ürün­le­re naza­ran bağır­sak mik­rof­lo­ra­sı için gerek­li yük­sek sayı­da dost bak­te­ri içe­ri­ği ile vita­min­ler­den daha kıy­met­li­dir ve anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı, diyet deği­şik­li­ği, enfek­si­yon­lar gibi den­ge­nin bozul­du­ğu durum­lar­da bağı­şık­lı­ğı güç­len­di­rir, sin­di­rim sis­te­mi­ni düze­ne soka­rak ishal, kabız­lık, gaz gibi sorun­la­rın gide­ril­me­si­ne yar­dım­cı olur.”

BAĞIR­SAK­LAR KUMAN­DA ODASIDIR

Bağır­sak­la­rın sağ­lı­ğın kuman­da oda­sı oldu­ğu­nu kay­de­den Prof. Dr. Yağ­cı, bağır­sak­la­rın aslın­da ikin­ci beyin oldu­ğu­nu söy­le­di. Prof. Dr. Yağ­cı, has­ta­lık­la­rın teda­vi­sin­de kul­la­nı­lan anti­bi­yo­tik­le­rin bağır­sak­ta­ki yarar­lı bak­te­ri­le­ri de öldür­dü­ğü­nü belir­te­rek anti­bi­yo­tik kul­la­nı­mı ile bir­lik­te mut­la­ka pro­bi­yo­tik tak­vi­ye­si yapıl­ma­sı gerek­ti­ği­ni kay­det­ti. Yağ­cı, şöy­le devam etti:

55ea786bf018fbb8f8820e8c

Vücu­du­muz­da­ki bak­te­ri top­lu­lu­ğu­nu koru­mak çok önem­li­dir. Bes­len­me des­tek ürü­nü pro­bi­yo­tik ilaç­la­rın kul­la­nı­mın­dan kork­ma­mak gere­kir. Çocuk­la­ra gerek­siz yere anti­bi­yo­tik vere­rek çocu­ğun mik­ro­bi­yo­ta­sın­da kat­li­am yapı­lı­yor. Çün­kü anti­bi­yo­tik­ler yarar­lı bak­te­ri­le­ri de öldü­rü­yor. Bu durum­da sin­di­rim düzen­le­me­ye ve bağı­şık­lık güç­len­dir­me­ye yar­dım­cı pro­bi­yo­tik­ler­den des­tek almak fay­da­lı­dır. Anti­bi­yo­tik kul­la­nan­lar, bula­şı­cı has­ta­lık­la­ra ya da enfek­si­yon­la­ra yaka­lan­ma ris­ki taşı­yan­lar bu ürün­ler­den özel­lik­le kış döne­min­de yarar­la­na­bi­lir. Pro­bi­yo­tik­ler, haya­tın dön­gü­sü için­de çok önem­li bir yere sahiptir.”

İlgili Haberler

Leave a Comment