GSK’ya yeni genel müdür Sevgin İşlekel oldu

Sev­gin İşlekel

Tür­ki­ye GSK TüketiciSağlığı’nın ilk genel müdü­rü Sev­gin İşl­ek­el başa­rı­lı bir şekil­de temel­le­ri­ni attı­ğı şir­ke­te geri dön­dü. Bugü­ne kadar şir­ket bün­ye­sin­de ve sek­tör­de fark­lı yöne­tim görev­le­rin­de bulu­nan İşl­ek­el, Ege Üni­ver­si­te­si Diş Hekim­li­ği Fakültesi’nden son­ra İst­anb­ul Üni­ver­si­te­si Ulus­la­ra­ra­sı İşl­etme Programı’nı tamamladı.

İlgili Haberler

Leave a Comment