GSK’nın başına ilk kadın CEO geliyor

Emma Walms­ley

GSK gelecek CEO’su Emma­Walms­ley ola­rak açık­lan­dı. Walms­ley, Mart 2017 tari­hi iti­ba­riy­le And­rew Witty’den göre­vi dev­ra­la­cak. Bu ata­ma, Emma Walmsley’in fir­ma­nın ilk kadın yöne­tim kuru­lu baş­ka­nı ve FTSE 100 lis­te­sin­de­ki 7 kadın CEO’dan biri­si olma­sı sebe­biy­le de büyük önem taşıyor.

İlgili Haberler

Leave a Comment