GSK Türkiye’ye, Stevie Awards’tan 4 ödül

GSK Tür­ki­ye, her anın­da iyi­lik sağ­lık” viz­yo­nuy­la ger­çek­leş­tir­di­ği pro­je­le­riy­le, dün­ya­nın en pres­tij­li iş ödül­le­ri prog­ram­la­rın­dan olan Ste­vie Awards’tan 4 ödül aldı. Top­lum Gönül­lü­le­ri Vak­fı (TOG) iş bir­li­ği ile yürü­tü­len Kır­mı­zı­da Dur De! Pro­je­si kap­sa­mın­da haya­ta geçi­ri­len Söz Küçü­ğün” kam­pan­ya­sı 2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz ödü­le layık görüldü.

Türkiye’de aşı, ilaç ve tüke­ti­ci sağ­lı­ğı alan­la­rın­da faali­yet gös­te­ren GSK Tür­ki­ye, bu yıl 17’incisi düzen­le­nen, dün­ya­nın en pres­tij­li iş ödül­le­ri prog­ram­la­rın­dan Ste­vie Ulus­la­ra­ra­sı İş Ödülleri’nde 4 ödül bir­den aldı. 2 Altın, 1 Gümüş, 1 Bronz ödü­le layık görüldü.

Şir­ket, TOG iş bir­li­ğiy­le yürü­tü­len Kır­mı­zı­da Dur De! Pro­je­si kap­sa­mın­da haya­ta geçir­di­ği Söz­kü­çü­ğün” kam­pan­ya­sı ile Yılın Düşük Büt­çe­li Pazar­la­ma Kam­pan­ya­sı kate­go­ri­sin­de ve Yılın İlet­iş­im ve PR Kam­pan­ya­sı kate­go­ri­sin­de Top­lu­ma Hiz­met dalın­da Altın Ste­vie kazan­dı. Pro­je ayrı­ca, Yılın İlet­iş­im ve PR Kam­pan­ya­sı kate­go­ri­sin­de Kurum­sal Sos­yal Sorum­lu­luk dalın­da Gümüş Ödül, Kâr Ama­cı Güt­me­yen Pro­je­ler dalın­da ise Bronz Ödül aldı.

Top­lum sağ­lı­ğı için çalış­ma­nın yanı sıra haya­tın her anın­da iyi­li­ği de önemsiyoruz”

GSK Tür­ki­ye İlet­iş­im ve Has­ta İlişk­il­eri Lide­ri Sel­cen Çökdü

Baş­ta beden­sel söz hak­kı olmak çocuk­la­rın tüm hak­la­rı­nın korun­ma­sı, çocuk­la­rın ken­di­le­ri­ni iyi ve güven­de his­set­me­si hede­fiy­le 2018 yılın­da haya­ta geçi­ri­len Kır­mı­zı­da Dur De! pro­je­si­nin 2019 yılın­da ger­çek­leş­ti­ri­len Söz Küçü­ğün” ile­ti­şim kam­pan­ya­sı ile Ste­vie Ödülleri’nde bu yıl 4 ödül kazan­dık­la­rı­nı belir­ten GSK Tür­ki­ye İlet­iş­im ve Has­ta İlişk­il­eri Lide­ri Sel­cen Çök­dü, bu başa­rı­nın arka­sın­da GSK’nın güç­lü sos­yal sorum­lu­luk anla­yı­şı­nın yer aldı­ğı­nı söy­le­di. GSK çalı­şan­la­rı­nın sos­yal sorum­lu­luk pro­je­le­rin­de aktif ola­rak yer aldı­ğı­nı belir­ten Çök­dü, TOG ile haya­ta geçi­ri­len Kır­mı­zı­da Dur De! pro­je­si­nin de çalı­şan­la­rı­nın öne­ri­siy­le geliş­ti­ği­ni aktardı.

Çök­dü; Bir sağ­lık şir­ke­ti ola­rak, top­lum sağ­lı­ğı için çalış­ma­nın yanı sıra haya­tın her anın­da iyi­li­ği de önem­si­yo­ruz. Bu yıl, artık Sus değil, Söz Küçü­ğün” diye­rek yola çık­tı­ğı­mız Söz­kü­çü­ğün” ile­ti­şim kam­pan­ya­mız­la kazan­dı­ğı­mız bu 4 ödül de, bizim top­lum­da far­kın­da­lık yarat­ma­yı işi­mi­zin bir par­ça­sı ola­rak gör­dü­ğü­mü­zün güzel bir ifa­de­si.” dedi.

TOG Genel Müdü­rü Murat Çitilgülü

TOG Genel Müdü­rü Murat Çitil­gü­lü ise Bun­dan 6 sene önce genç­le­rin sağ­lık okur­ya­zar­lı­ğı pro­je­mi­zi des­tek­le­mek ama­cıy­la yola çıkan GSK Tür­ki­ye, 2018 iti­ba­riy­le çocuk hak­la­rı konu­su­na odak­la­nan Kır­mı­zı­da Dur De! pro­je­si­ni des­tek­le­me­ye baş­la­dı. Çocu­ğun ken­di­si­nin ve bir baş­ka­sı­nın sınır­la­rı oldu­ğu­nu fark etme­si­ni hedef­le­di­ği­miz pro­je­mi­zin ikin­ci aya­ğın­da ise yetiş­kin­le­re ulaş­tık. Diji­tal plat­form­lar­da yayın­la­nan yetiş­kin­le­re yöne­lik vide­olar­la çocuk hak­la­rı konu­sun­da yetiş­kin­le­rin bilinç­len­di­ril­me­si­ni hedef­le­dik. Far­kın­da­lı­ğı art­tır­mak için oluş­tur­du­ğu­muz “#Söz­kü­çü­ğün” isim­li şar­kı­mız da TOG’un sos­yal med­ya kanal­la­rın­da ve diji­tal kanal­lar­da yayın­lan­dı. Bu son dere­ce anlam­lı pro­je­nin pres­tij­li bir ödül­le taç­lan­dı­rıl­ma­sı gurur veri­ci. Eme­ği geçen her­ke­se tek­rar teşek­kür edi­yo­rum” şek­lin­de konuştu.

TOG ve GSK Türkiye’nin haya­ta geçir­di­ği Kır­mı­zı­da Dur De! pro­je­si çocuk­la­rın, baş­ta beden­sel söz hak­kı olmak üze­re çocuk hak­la­rı­nın tümü konu­sun­da far­kın­da­lık­la­rı­nın art­ma­sı­nı amaç­lı­yor. Bu zama­na kadar yak­la­şık 10 bin çocu­ğa ula­şı­lan pro­je­de çocuk­lar için özel alan­la­rı­nın ihlal edil­me­si duru­mun­da ken­di­le­ri­ni koru­ya­bil­me­le­ri, çocuk hak­la­rı­nın korun­ma­sı, çocuk­la­rın ken­di­le­ri­ni iyi ve güven­de his­set­me­si ve hare­ke­te geç­me­le­ri konu­sun­da uygu­la­ma­lar yapılıyor.

Pro­je­nin ikin­ci aşa­ma­sın­da ise; çocuk hak­la­rı­nın korun­ma­sı, çocuk­la­rın ken­di­le­ri­ni iyi ve güven­de his­set­me­si için yetiş­kin­ler tara­fın­dan çocuk­la­rın din­len­me­si­nin öne­mi­ne dik­kat çeke­rek Sus değil #Söz­kü­çü­ğün” denil­di. 20182019 eği­tim öğre­tim yılın­da İst­anb­ul, İzm­ir ve Bursa’da uygu­la­nan pro­je, 20192020 eği­tim öğre­tim sene­sin­de Aksa­ray, Anka­ra, Aydın, Erzu­rum, Hatay, İst­anb­ul, İzm­ir, Kara­man, Kon­ya, Niğ­de, Sam­sun, Siirt olmak üze­re 12 ilde gerçekleşti.

2002 yılın­dan bu yana ulus­la­ra­ra­sı şir­ket ve orga­ni­zas­yon­la­rı yıl için­de gös­ter­dik­le­ri per­for­mans ve başa­rı­la­rı çer­çe­ve­sin­de ödül­len­di­ren Ste­vie Ödül­le­ri, dün­ya­nın en say­gın iş ödül­le­ri ara­sın­da bulu­nu­yor. 8 fark­lı alan­da düzen­le­nen Ste­vie Ulus­la­ra­ra­sı İş Ödül­le­ri, her yıl 70’i aşkın ülke­den 10 binin üze­rin­de baş­vu­ru alıyor.

İlgili Haberler